Редакційна політика

Галузь та проблематика

У полі зору дослідників – актуальні проблеми фонетики, лексикології, лексикографії, морфеміки, словотвору, граматики, історії мови, діалектології, ономастики, лінгвістики тексту, теорії мови, теорії літератури, історії української та світової літератури.

 

Політика розділів

МОВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ХРОНІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі статті, що надійшли в редакцію «Філологічного часопису», проходять обов’язкове рецензування. Рецензенти – фахівці, які мають найближчу до теми статті наукову спеціалізацію.

Науковий журнал здійснює сліпе рецензування (double blind peer review), що найбільше відповідає стандартам етики публікування.

Термін рецензування – до чотирьох тижнів.

Рукопис може бути відхилений на етапі, що передує рецензуванню. Підставами відхилення статті можуть слугувати: невідповідність тематики статті спеціалізації журналу, наявність академічної недоброчесності, очевидна низька наукова якість статті, публікація статті (або її фрагментів) в іншому виданні та ін.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.