DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2018.151961

ДИСКУРСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ

Катерина Глуховцева

Анотація


У статті з’ясовано особливості вживання та функції вставлених конструкцій у діалектному тексті-дискурсі. Автор аналізує вставлені слова, словосполучення й речення, що передають додаткову інформацію про когось чи щось, можуть пояснювати іншомовні чи маловідомі слова, уточнювати думку, висловлювати зауваження до висловленого. Вставленим може бути й текст. Усі вставлені конструкції розподілено на уточнювальні, пояснювальні і доповнювальні. За допомогою вставлених конструкцій діалектоносій демонструє інтерактивну предметну компетенцію, що передбачає розуміння комунікантом властивої для конкретної лінгвокультури онтології, тобто осягнення основ усього сущого або розумом, або інтуїцією, а також володіння способами їхньої категоризації. Вставлені конструкції репрезентують соціокультурну компетенцію діалектної особистості, що полягає в знанні учасниками комунікації, зокрема мовцем і слухачем, культурної специфіки мовної спільноти, висловлюючи при цьому мисленнєві узагальнення і вербалізуючи соціокультурні постулати. У діалектних текстах-оповідях помічено зіставлення звичаїв кількох часових зрізів, двох ареалів. У цьому разі можна говорити про діалог кількох текстів, зокрема «старшого» і «молодшого».

Ключові слова


вставлені слова; словосполучення; речення; вставлений текст; вставлені конструкції; діалектний текст; діалектний дискурс; текст-дискурс; інтерактивна предметна та соціальна компетенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин, М. (1975). Слово в романе. [В:] Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. Москва, с. 72–233.

Гриценко, П. Ю. (2015). Інформаційний простір діалектного тексту. [У:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, с. 100–118.

Гуйванюк, Н. В. (2015). Багатовимірна реальність діалектного тексту. [У:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ, с. 119–127.

Загнітко, А. П. (2012). Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. У 4 т. Т. 2. Донецьк, 350 с.

Литвинова, Н. Б. (2013). Дискурсивний потенціал граматичних одиниць діалектної оповіді-спогаду. [In:] Science and Education a New Dimension. Philology. І (2). Issue: 11. P. 180–184.

Пономарів, О. Д. (2006). Сучасна українська мова. Київ, 488 с.

Шульжук, К. Ф. (2004). Синтаксис української мови. Київ, 408 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)