Інформація для авторів

Науковий журнал «Філологічний часопис» є фаховим виданням України, що публікує наукові статті, словникові матеріали, рецензії, присвячені актуальним проблемам слов’янської та романо-германської філології, знайомить науковців з новими здобутками в царині лінгвістики і літературознавства.

 

Мова публікацій – усі слов’янські, англійська, німецька, угорська, румунська.

 

Мета журналу – оприлюднення та популяризація результатів досліджень у галузі філологічних наук.

 

Завдання журналу: 1) ознайомлювати наукову громадськість із новітніми досягненнями у сфері лінгвістики і літературознавства; 2) на сторінках журналу порушувати актуальні проблеми сучасної філології; 3) сприяти міжнародному обміну науковою інформацією; 4) забезпечувати високий фаховий рівень публікацій шляхом належного рецензування; 5)  дотримуватися засад академічної етики; 6) популяризувати видання в сучасному науковому просторі, розширювати його індексацію в наукометричних базах даних.

 

Засновник і видавець: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 

Журнал виходить із 2011 р. (до 2015 р. – «Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини»

 

Періодичність видання: двічі на рік (травень, листопад).

 

Журнал індексується:

Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47274;

Наукова періодика України (URAN) http://journals.uran.ua/contextCategories/view/10;

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=filoljour;

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=EIt0dVoAAAAJ&hl=uk;

CrossRef https://search.crossref.org/?q=2415-8828&from_ui=yes;

WorldCat https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=2415-8828;

POL-index Polska Bibliografia Naukowa https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/search/2415-8828/0/10;

BASE https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=2415-8828&name=&oaboost=1&newsearch=1&refid=dcbasen.

Матеріали знаходяться у відкритому доступі. Ознайомитися з ними можна на сайтах: http://fch.udpu.edu.ua/about, https://library.udpu.org.ua/vydannia/vidannya-udpu/filolohichnyi-chasopys, http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=filoljour.