DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2018.151967

ОРНІТОНІМ ЛЕЛЕКА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДІАЛЕКТНОМУ МОВЛЕННІ

Наталія Коваленко

Анотація


У статті досліджено особливості вживання та просторове поширення орнітоніма лелека та його діалектних варіантів на матеріалах текстів говіркового мовлення та лексикографічних праць. Аналіз засвідчив наявність ареальних кореляцій, коли територія побутування фраземи та її компонента збігається повністю або частково.

Окрім численних варіантів загальновідомого фразеологізму лелека приніс як відповідь на дитяче запитання «Звідки мене взяли?», спостережено, що сталі мовні вислови з досліджуваним компонентом є не тільки у складі текстів про традиційні народні обряди, а й можуть образно характеризувати зовнішній вигляд людини, її поведінку, психологічні стани.

Ключові слова


фразеологічна одиниця; діалектне мовлення; говір; говірка; орнітонім

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркушин, Г. Л. (2007). Голоси з Підляшшя. Луцьк, 536 с.

Виноградова, Л. Н. (1995). Откуда берутся дети? Полесские формулы о происхождении детей. [В:] Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. Москва, с. 173–187.

Грица, Т. Г. (1996). Фразеологія Гуляйпільського району Запорізької області. Дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Харків, 182 с.

Казимир, І. І. (2007). Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Харків, 19 с.

Лєснова, В. В. (2004). Номінація рис людини в українських східнослобожанських говірках. Луганськ, 193 с.

Литвиненко, Я. (2014). Типи мотивації орнітономенів у східнополіських говірках. [В:] Українська мова, № 4 (52), с. 126–144.

Никончук, Н. В. (1972). О народной орнитологической терминологии Полесья и Карпат. [В:] Карпатская диалектология и ономастика. Москва, с. 140–162.

Тищенко, Т. М. (2013). Східноподільська обрядова фразеологія для дітей про дітей. [У:] Славянские народы и их культуры: традиция и современность. Сб. науч. статей. В. И. Коваль (отв. ред.). Гомель, с. 224–227.

Ужченко, В. Д. і Ужченко, Д. В. (2007). Фразеологія сучасної української мови. Київ, 494 с.