Метатекстові висловлювання діалектоносіїв Східного Полісся: особливості діалектної мови на різних мовних рівнях

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220615

Ключові слова:

феномен діалектної особистості, метатекстове висловлювання, східнополіський говір, діалектна норма, рівень мови, акання

Анотація

У роботі порушено проблему дослідження феномену діалектної особистості, зокрема вивчення метамовної свідомості діалектоносіїв східнополіського говору. На основі аналізованого діалектного матеріалу зроблено висновки, що діалектоносії оцінюють діалектну мову у відповідності / невідповідності встановленої діалектної норми. Виявлено, що діалектоносії усвідомлюють переважно фонетичні й лексичні особливості мовлення, залишаючи поза увагою словотвір, морфологію і синтаксис. Констатовано, що в метатекстових висловлюваннях діалектоносії насамперед звертають увагу на функціонування в говірках дифтонгів / монофтонгів і на заступлення ненаголошеного [о] через [а] – явище акання, яке, на думку дослідників, є окраїною східнослов’янського акаючого масиву та не підтримується впливом української літературної мови. Визначено, що більшість даних метамовної свідомості діалектоносіїв Східного Полісся підтверджує записаний діалектний матеріал авторки та мовна інформація з різних наукових досліджень.

Біографія автора

Олена Холодьон, Інститут української мови НАН України

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України 

Посилання

Аркушин, Г. Л. (2019). Хахлацька мова на Підляшші. [In:] Українська мова, № 1, с. 115–125.

Бевзенко, С. П. (1980). Українська діалектологія. Київ, 247 с.

Белая, А. С. (1973). К характеристике квантитативно-просодических различий в надсновских говорах на Черниговщине. [In:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1971. Москва, с. 2231.

Бондаренко, Е. Д. (2015). Наивная лингвистика диалектоносителей: этносоциолингвистический аспект. Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Екатеринбург, 371 с. URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/38929.

Вепрева, И. Т. (2002). Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. Екатеринбург, 380 с.

Виноградський, Ю. С. (1964). Про деякі фонетичні особливості менських і сосницьких говірок на Чернігівщині в пам’ятках ХVІІХVІІІ ст. [In:] Українська діалектологія і ономастика. К. К. Цілуйко (голова). Київ, с. 46–49.

Глуховцева, К.Д. (2015). Дискурсивність особистості діалектоносія. [In:] Science and Education a New Dimension. Philology. III (11), Issue 56, s. 4851. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hlukhovtseva_k._d._discursitive_of_dialect_speaker_personality.pdf.

Голянич, М. І. (2018). Мовний портрет села Тюдів. Словник. У 2-х т. Т. І. А–М. Івано-Франківськ, 1000 с.

Гриценко, П. Ю. (2015). Інформаційний простір діалектного тексту. [In:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. П. Ю. Гриценко (відп. ред.). Київ, с. 100–118.

Дика, Л. В. (2016). Окання машівського типу. [In:] Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки, т. 189, с. 3033.

Иванцова, Е. В. (2002). Феномен диалектной языковой личности. Томск, 323 с.

Кобиринка, Г. С. (2017). Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах. [In:] Українська мова, № 1, с. 55–65.

Крючкова, О. Ю. (2002). Метаязыковая функция в диалектной речи. [In:] Языковые средства в системе, тексте и дискурсе: материалы Международной научной конференции, посвященной памяти доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента Академии педагогических наук РСФСР Александра Николаевича Гвоздева (1892–1959) 25–27 ноября 2002 года. Самара. URL: http://www.sarteorlingv.narod.ru/publikacii2.html.

Марєєв, Д. А. (2018). Динаміка східнополіського діалекту. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Київ, 255 с. Додатки.

Мокрова, Н. И. и Позднякова, С. Ю. (2014). Метатекст в песнях на кёльнском диалекте как выражение языкового сознания диалектоносителя. [In:] Вестник Иркутского государственного технического университета. Гуманитарные науки, № 1 (84), с. 230–233.

Назарова, Т. В. (1977). Аканье в украинских говорах. [In:] Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исследования. 1975. Москва, с. 211–260.

Никитина, С. Е. (1993). Устная народная культура и языковое сознание. Москва, 186 с. URL: http://philologos.narod.ru/nikitina/Part_04.htm.

Пименова, М.В. (2014). Языковая картина мира. 4-е изд., доп. Москва, 108 с.

Турчин, Є. Д. (2012). Назви їжі на Східному Поліссі. Львів, 347 с.

Холодьон, О. М. (2017). Семантична варіативність дієслівної лексики в східнополіському діалекті. Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 279 с. Додатки.

Шевельов, Ю. (2001). Історична фонологія української мови. Харків, 1054 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Холодьон, О. (2020). Метатекстові висловлювання діалектоносіїв Східного Полісся: особливості діалектної мови на різних мовних рівнях. Філологічний часопис, (2). https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220615

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО