До питання про дискурс-аналіз кліше наукового тексту

Автор(и)

  • Наталя Шарманова Криворізький державний педагогічний університет http://orcid.org/0000-0003-4820-3619

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220621

Ключові слова:

кліше, дискурс, дискурс-аналіз, дискурсивні риси, спеціалізований текст, регламентованість, ступінь стандартизованості, структурні особливості, двокомпонентні й багатокомпонентні структури

Анотація

У статті розкрито методологію дискурс-аналізу мовних кліше у науковому дискурсі, висвітлено інтегральні ознаки кліше як конструктів внутрішньої структури дискурсу. Дефініцію «кліше» розглянуто в контексті основних засад теорії кліше.

Науковий дискурс передбачає наявність ситуацій, маркованих високим ступенем регламентованості мови науки. Наукові тексти мають типову багатомірну й багаторівневу композиційну структуру, їм притаманний найвищий ступінь стандартизованості, що детермінує частотність ужитку кліше як стереотипних мовних одиниць.

Мовні кліше виконують у спеціалізованих мовознавчих текстах роль стандарту, мають відповідні семіотичні й дискурсивні особливості, регламентовані загальними функційно-стильовими й комунікативно-прагматичними настановами наукової комунікації.

Біографія автора

Наталя Шарманова, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету 

Посилання

Бровченко, І. В. (2011). Концептуальна метафора у кліше англомовного наукового тексту. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 «Германські мови». Харків, 22 с.

Бурунский, В. М. (2009). Клише : языковые характеристики, функционирование и типология (на материале французского и английского языков). Дисс. ... канд. филол. наук. 10.02.19. Курск, 204 с.

Ведякова, Н. А. (2018). Понятие актуальности, значимости, новизны в рамочных клише русского научного текста. [In:] Вестник Челябинского государственного университета, № 10 (420), Филологические науки, вып. 114, с. 42–48.

Ведякова, Н. А. (2003). Функционирование клише в научном тексте (на материале авторефератов кандидатских диссертаций по филологии и педагогике). [In:] Вестник Челябинского государственного университета, т. 2, № 1, с. 96–102.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007). Бусел В. Т. (ред.). Київ ; Ірпінь, 1736 с.

Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен (2005). І. С. Шевченко (ред.). Харків, 356 с.

Єрмоленко, С. Я., Бибик, С. П. і Тодор, О. Г. (2001). Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ, 224 с.

Ільченко, О. М. (2002). Етикетизація англо-американського наукового дискурсу. Автореф. дис. … д-ра філол. наук. Спец. 10.02.04 «Германські мови». Київ, 37 c.

Кожемякин, Е. А. (2008). Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. Белгород, 244 с.

Кронгауз, М. А. (2007). Семантика. Москва, 208 с.

Кубрякова, Е. С. (2000). О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике (обзор). [In:] Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. Сб. обзоров. Москва, с. 7–26.

Котюрова, М. П. (1988). Смысловая структура специфических периферийных текстов. [In:] Функциональные разновидности речи в коммуникативном аспекте. Пермь, с. 4–16.

Лещак, С. (2006). Языковое клише: прагматика, семантика и структура аналитических номинативных неидиоматических знаков в современном русском языке. Кельце, 161 с. URL: http://www.ujk.edu.pl/~leszczak (дата звернення: 15.09.2020 р.).

Мацько, Л. І., Сидоренко, О. М. і Мацько, О. М. (2003). Стилістика української мови. Київ, 320 с.

Моррис, Ч. У. (1983). Основания теории знаков. [In:] Семиотика. Степанов Ю. С. (ред.). Москва, с. 37–89.

Непийвода, Н. Ф. (1997). Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). Київ, 303 с.

Попова, Т. Г. (2004). Реферат как вторичный жанр испанского научно-технического дискурса. [In:] Вестник РУДН. Сер. Лингвистика, № 6, С. 99–105.

Семеног, О. М. (2010). Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ, 216 с.

Серажим, К. С. (2010). Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики). Київ, 351 с.

Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (2006). Русакова О. Ф. (гл. ред.). Екатеринбург, вып. 1, 210 с.

Солганик, Г. Я. (2006). Практическая стилистика русского языка. Москва, 304 с.

Сологуб, Н. М. (2000). Кліше. [In:] Українська мова. Енциклопедія. Київ, 752 с.

Удовиченко, Г. М. (1968). Словосполучення в сучасній українській літературній мові. Київ, 224 с.

Шарманова, Н. М. (2011). Мовне кліше і фразеологічна дилема. [In:] Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Зб. наук. пр. Колоїз Ж. В. (ред.). Кривий Ріг, вип. 6, с. 512–516.

Шлёпкина, М. А. (2011). Деловой дискурс как институциональное явление. Роль клише в деловом дискурсе. [In:] Современная филология. Материалы междунар. науч. конф. Уфа, с. 222–227.

Юкало, В. Я. (2003). Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.01. Київ, 165 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Шарманова, Н. (2020). До питання про дискурс-аналіз кліше наукового тексту. Філологічний часопис, (2). https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2020.220621

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО