СИНТАКСИЧНА Й СЕМАНТИЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛІВ: ДІАЛЕКТ VS ЛІТЕРАТУРНА МОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232712

Ключові слова:

синтаксична валентність, семантична валентність, дієслово, східнополіський говір, корпус, редукція, синтаксичний локалізм, транспозиція стану, діатеза, семантична модель

Анотація

У статті порушено проблему реалізації синтаксичної і семантичної валентностей дієслова в діалектній і літературній мовах, зокрема зафіксовано редукцію прийменника на в конструкції С|векар ме|не л’уба|ваўс’а, синтаксичний локалізм – конструкція |ноде |буд’еш, транспозицію стану і зміну діатези на тлі синтагматики в конструкціях Йа |пасʼ:а ← Йа пас |конеĭ зі збереженням активності суб’єкта дії, розширення репертуару значень у конструкціях Йа на |конʼах ро|биў, Йа |кʼінʼми ро|биў ‘пасти коней’, Га|моним на ўс’у |губу негат. ʻговорити багато діалектною мовою’, |Баби мужи|ком ба|лакайутʼ ʻговорити грубим голосом (про жінку)ʼ на тлі літературної мови. Використання корпусу (ГРАК-10) допомогло встановити функціонування відповідних зафіксованим у говірках конструкцій у літературній мові.

Біографія автора

Олена Холодьон, Інститут української мови НАН України

Кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу діалектології.

Посилання

Андерш, Й. Ф. (1980). Про співвідношення інтенційної і валентної структур дієслова (на матеріалі української мови). [В:] Українське мовознавство, вип. 8, с. 6265.

Апресян, Ю. Д. (1991). Об описании глаголов со значением действия в словаре синонимов. [В:] Действие: Логические и лингвистические модели. Н. Д. Арутюнова (отв. ред.). Москва, с. 13.

Апресян, Ю. Д. (1995). Избранные труды. Том I. Лексическая семантика: 2-е изд., испр. и доп. Москва, 472 с.

Апресян, Ю. Д. (2006). Типы соответствия семантических и синтаксических актантов. [В:] Проблемы типологии и общей лингвистики. Санкт-Петербург, с. 1527.

Бабич, Н. Д. (1980). Фразеологічна омонімія і полісемантизм. [В:] Українське мовознавство, вип. 8, с. 113118.

Бевзенко, С. П. (1980). Українська діалектологія. Київ, 246 с.

Вихованець, І. Р., Городенська, К. Г., Загнітко, А. П. і Соколова, С. О. (2017). Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія К. Г. Городенська (ред.). Київ, 752 с.

Вихованець, І. і Городенська, К. (2004). Теоретична морфологія української мови. Академічна граматика української мови. І. Вихованець (ред.). Київ, 400 с.

Гайсина, Р. М. (1981). Лексико-семантическое поле глаголов отношения в современном русском языке. Саратов, 195 с.

Гальона, Н. П. (2009). До питання про семантико-синтаксичну валентність та її різновиди. [У:] Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Плющ М. Я. (ред.), вип. 5, с. 132136. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12237 (дата запиту: 04.01.2021).

Голянич, М. І. (2007). Внутрішня форма слова і дискурс. Івано-Франківськ, 296 с.

Гриценко, П. Е. (2013). Грамматический портрет диалекта. [В:] Исследования по славянской диалектологии. Москва, вып. 16, с. 9–36.

Гриценко, П. Ю. (2003). Тексти як джерело дослідження українських говірок Румунії. [В:] Українські говори Румунії. Едмонтон; Львів; Нью-Йорк; Торонто, с. І–ХVI.

Дарчук, Н. П. (2017). Паралельний корпус текстів ПарКУМ. [У:] Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9, вип. 15, с. 28–34.

Іваницька, Н. Б. (2011). Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика та синтагматика. Вінниця, 636 с.

Кобозева, И. М. (2007). Лингвистическая семантика. Изд. 3-е, стереотипн. Москва, 352 с.

Колесников, А. О. (2015). Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка. Ізмаїл, 676 с.

Матвіяс, І. Г. (2007). Діалектна основа синтаксису в українській літературній мові. [У:] Мовознавство, № 1, с. 3846.

Мединська, Н. М. (2014). Валентнісні властивості ознакових слів. [У:] Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна, вип. 50, с. 8791. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_50_22 (дата запиту: 04.01.2021).

Німчук, В. (2012). Про сучасну українську тлумачну лексикографію. [В:] Українська мова, № 3, с. 3–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2012_3_3 (дата запиту: 04.01.2021).

Почепцов, Г. Г. (1979). Семантичні ролі (деякі аспекти контрастивного дослідження). [У:] Нариси з контрастивної лінгвістики. Зб. наук. праць. Ю. О. Жлуктенко (відп. ред.). Київ, с. 42–48.

Селіванова, О. О. (2008). Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава, 712 с.

Стишов, О. А. (2005). Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). 2-ге вид., переробл. Київ, 388 с.

Ткачук, М. (2018). Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика. [В:] Українська мова, № 3, с. 5466.

Толстая, М. Н. (2014). Синтаксис возвратного *sę в говоре гуцульского села Головы начала XX века. [В:] Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. П. Ю. Гриценко (ред.). Київ, с. 483–489.

Толстая, С. М. (2008). Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. Москва, 528 с.

Толстой, Н. И. (1997). Избранные труды. Том I. Славянская лексикология и семасиология. Москва, 520 с.

Шведова, М. (2018). Корпус як джерело дослідження регіональних стилів. [У:] Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус. П. Гриценко, Н. Хобзей (відп. ред.). Львів, с. 85–103.

Шведова, Н. Ю. (1995). Глагол как доминанта в системе русской лексики. [В:] Филологический сборник: (к 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова). М. В. Ляпон (отв. ред.). Москва, c. 409–414.

Шмелев, Д. Н. (1973). Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). Москва, 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Холодьон, О. (2021). СИНТАКСИЧНА Й СЕМАНТИЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛІВ: ДІАЛЕКТ VS ЛІТЕРАТУРНА МОВА. Філологічний часопис, (1), 141–156. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232712

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО