Відображення сутності мовних одиниць в образних висловлюваннях про мову

Автор(и)

  • Катерина Глуховцева ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна https://orcid.org/0000-0002-5581-2204
  • Ірина Глуховцева Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна https://orcid.org/0000-0002-3265-4733

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268639

Ключові слова:

науково-популярний лінгвістичний дискурс, образні висловлювання про мову, лінгвістичні афоризми, порівняння, епітети, метафора, аналогія

Анотація

У статті розглянуто образні висловлювання про мову, тобто лінгвістичні афоризми, що посідають важливе місце в науково-популярному філологічному дискурсі, адже саме з їхньою допомогою збагачується лексика наукового допису, спрощуються складні поняття теми. Художні засоби, використані у висловлюваннях, є своєрідним способом аргументації доказів, що демонструють механізм пізнання і пов’язані з пам’яттю, ситуативною інформацією, відображають суспільний досвід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Катерина Глуховцева, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

доктор філологічних наук, професор кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Ірина Глуховцева, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Афоризми відомих українців (2009). Харків, 256 с.

Білодід, І. К. (ред.) (1971). Словник української мови. В 11-ти т. Київ, 2, 550 с.

Видатні постаті про українську мову (2003). [В:] Українська мова, 2, сс. 53, 70, 86, 93, 101, 109, 118, 127.

Вихованець, І. Р. (1987). У світі граматики. Київ, 191 с.

Вихованець, І. Р. (1990). Таїна слова. Київ, 284 с.

Габидуллина, А. Р. (2011). Аналогия в научно-популярном дискурсе. [У:] Лінгвістика, 3 (24)/2, с. 100–105.

Глуховцева, К. Д. (2016). Мовні образи – ключ до розуміння лінгвістичних категорій. [У:] Глуховцева, К. Д. (ред.). Слобожанська беседа. Матеріали 9 Всеукр. наук.-практ. конф. Старобільськ, с. 151–155.

Глуховцева, К. Д. (2018). Епітети у складі образних висловлювань про мову. [У:] Нікітіна, А. В. (ред.). Образне слово Луганщини. Матеріали ХVІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка. Старобільськ, 17, с. 48–51.

Глуховцева, К. Д. (2019). Метафора та аналогія в науково-популярному дискурсі лінгвістичної тематики. [У:] Мова і міжкультурна комунікація. Зб. наук. пр. Полтава, с. 124–132.

Гром’як, Р. Т., Ковалів, Ю. І. і Теремко, В. І. (ред.) (2007). Літературознавчий словник-довідник. Київ, 751 c.

Грызулина, Ю. В. (2007). Аналогия как конструктивный прием объяснительного монолога в системе методической подготовки студента-филолога. Автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.02. Саранск, 16 с.

Загнітко, А. П. (2012). Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. У 4 т. Донецьк, 1, 402 с.

Ковалів, Ю. І. (уклад.) (2007). Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Київ, 624 с.

Крюкова, В. Ф. (2001). Лингвостилистические особенности языка научно-популярной литературы по лингвистике. Дис. … канд. филол. наук. 10.02.01. Белгород, 216 с.

Луцький, Ю. (упоряд.). (1996). Тисяча цитат з українського письменства. Київ, 231 с.

Лучук, В. І. (упоряд.) (1990). Найдорожчий скарб: Слово про рідну мову: Поезії, вислови. Київ, 390 с.

Матвієнко, А. (1994). Рідне слово. Київ, 160 с.

Одинцова, Г. і Одинцова, Ю. (упоряд.) (2021). Лінгвістичні афоризми та образні вислови. Тернопіль, 168 с.

Олійник, О. (1994). Світ українського слова. Київ, 416 с.

Остапчук, І. І. (2016). Тропи та тропеїзація англомовного масмедійного дискурсу. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.04. Львів, 230 с.

Сагач, Г. М. (1998). Золотослів. У 2 ч. Київ.

Самандас, Н. Р. (2017). Роль метафори в науковому дискурсі. [У:] Метафора та її семіотичний контекст. Матеріали науково-практичного семінару. Дніпро, с. 39–42.

Сікорська, З. С., Глуховцева, К. Д., Горошкіна, О. М. і Шевцова, В. О. (1997). Яка це прекрасна наука – мовознавство! Хрестоматія експресивних висловів. Луганськ, 168 с.

Тихий, О. (упоряд.) (2007). Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу. Київ, 416 с.

Ortega-y-Gasset, J. (1966). Las dos grandes metaforas. Obras Completes. Madrid, ІІ, 387 p.

Schrödinger, E. (1950). What is an elementary particle? [In:] Endeavour, 9, рр. 109–116.

REFERENCES

Aforyzmy vidomykh ukraintsiv [Aphorisms of famous Ukrainians] (2009). Kharkiv, 256 s. (in Ukrainian)

Bilodid, I. K. (red.) (1971). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. V 11 ty t. Kyiv, 2, 550 s. (in Ukrainian)

Vydatni postati pro ukrainsku movu [Prominent figures about the Ukrainian language] (2003). [V:] Ukrainska mova, 2, ss. 53, 70, 86, 93, 101, 109, 118, 127. (in Ukrainian)

Vykhovanets, I. R. (1987). U sviti hramatyky [In the grammar world]. Kyiv, 191 s. (in Ukrainian)

Vykhovanets, I. R. (1990). Taina slova [The secret of the word]. Kyiv, 284 s. (in Ukrainian)

Gabidullina, A. R. (2011). Analogiya v nauchno-populyarnom diskurse [Analogy in popular scientific discourse]. [U:] Linhvistyka, 3 (24)/2, s. 100–105. (in Russian)

Hlukhovtseva, K. D. (2016). Movni obrazy – kliuch do rozuminnia linhvistychnykh katehorii [Figures of speech are the key to understanding linguistic categories]. [U:] Hlukhovtseva, K. D. (red.). Slobozhanska beseda. Materialy 9 Vseukr. nauk.-prakt. konf. Starobilsk, s. 151–155. (in Ukrainian)

Hlukhovtseva, K. D. (2018). Epitety u skladi obraznykh vyslovliuvan pro movu [Epithets in the composition of figurative expressions about language]. [U:] Nikitina, A. V. (red.). Obrazne slovo Luhanshchyny. Materialy KhVII Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. imeni Viktora Uzhchenka. Starobilsk, 17, s. 48–51. (in Ukrainian)

Hlukhovtseva, K. D. (2019). Metafora ta analohiia v naukovo-populiarnomu dyskursi linhvistychnoi tematyky [Metaphor and analogy in popular scientific discourse on linguistic topics]. [U:] Mova i mizhkulturna komunikatsiia. Zb. nauk. pr. Poltava, s. 124–132. (in Ukrainian)

Hromiak, R. T., Kovaliv, Yu. I. i Teremko, V. I. (red.) (2007). Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference]. Kyiv, 751 s. (in Ukrainian)

Grizulina, Yu. V. (2007). Analogiya kak konstruktivnii priem obyasnitelnogo monologa v sisteme metodicheskoi podgotovki studenta-filologa [Analogy as a constructive method of explanatory monologue in the system of methodological training of a student-philologist]. Avtoref. dis. … kand. ped. nauk. 13.00.02. Saransk, 16 s. (in Russian)

Zahnitko, A. P. (2012). Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms]. U 4 t. Donetsk, 1, 402 s. (in Ukrainian)

Kovaliv, Yu. I. (uklad.) (2007). Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia]. U 2 t. Kyiv, 624 s. (in Ukrainian)

Kryukova, V. F. (2001). Lingvostilisticheskie osobennosti yazika nauchno-populyarnoi literaturi po lingvistike [Linguistic and stylistic features of the language of popular scientific literature on linguistics]. Dis. … kand. filol. nauk. 10.02.01. Belgorod, 216 s. (in Russian)

Lutskyi, Yu. (uporiad.). (1996). Tysiacha tsytat z ukrainskoho pysmenstva [A thousand quotes from Ukrainian literature]. Kyiv, 231 s. (in Ukrainian)

Luchuk, V. I. (uporiad.) (1990). Naidorozhchyi skarb: Slovo pro ridnu movu: Poezii, vyslovy [The most precious treasure: A word about the native language: Poems, sayings]. Kyiv, 390 s. (in Ukrainian)

Matviienko, A. (1994). Ridne slovo [A native word]. Kyiv, 160 s. (in Ukrainian)

Odyntsova, H. i Odyntsova, Yu. (uporiad.) (2021). Linhvistychni aforyzmy ta obrazni vyslovy [Linguistic aphorisms and figurative expressions]. Ternopil, 168 s. (in Ukrainian)

Oliinyk, O. (1994). Svit ukrainskoho slova [The world of the Ukrainian word]. Kyiv, 416 s. (in Ukrainian)

Ostapchuk, I. I. (2016). Tropy ta tropeizatsiia anhlomovnoho masmediinoho dyskursu [Tropes and tropeization of English-language mass media discourse]. Dys. … kand. filol. nauk. 10.02.04. Lviv, 230 s. (in Ukrainian)

Sahach, H. M. (1998). Zolotosliv [Golden word’s]. U 2 ch. Kyiv. (in Ukrainian)

Samandas, N. R. (2017). Rol metafory v naukovomu dyskursi [The role of metaphor in scientific discourse]. [U:] Metafora ta yii semiotychnyi kontekst. Materialy naukovo-praktychnoho seminaru. Dnipro, s. 39–42. (in Ukrainian)

Sikorska, Z. S., Hlukhovtseva, K. D., Horoshkina, O. M. i Shevtsova, V. O. (1997). Yaka tse prekrasna nauka – movoznavstvo! [What a beautiful science - linguistics!] Khrestomatiia ekspresyvnykh vysloviv. Luhansk, 168 s. (in Ukrainian)

Tykhyi, O. (uporiad.) (2007). Mova – narod. Vyslovliuvannia pro movu ta yii znachennia v zhytti narodu [The language – the people. Statements about language and its importance in the life of the people]. Kyiv, 416 s. (in Ukrainian)

Ortega-y-Gasset, J. (1966). Las dos grandes metaforas. Obras Completes. Madrid, ІІ, 387 p. (in Español)

Schrödinger, E. (1950). What is an elementary particle? [In:] Endeavour, 9, рр. 109–116. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Глуховцева, К., & Глуховцева, І. (2022). Відображення сутності мовних одиниць в образних висловлюваннях про мову. Філологічний часопис, (2), 13–26. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268639

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО