Способи вираження присудка в актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268643

Ключові слова:

Актова книга Житомирського гродського уряду, пам’ятка офіційно-ділового стилю, присудок, простий дієслівний присудок, складений дієслівний присудок, складений іменний присудок

Анотація

У статті проаналізовано способи вираження присудка в Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року. Основним джерелом для дослідження вказаного головного члена речення стала зазначена вище пам’ятка офіційно-ділового стилю початку ХVІІ ст. Саме стиль актової книги зумовив функціонування присудка здебільшого у формах минулого часу з огляду на запис судових справ про вже вчинені злочини. Метод вибірки аналізованого матеріалу та методика лінгвостатистики дали підстави констатувати, що найбільш уживаний простий дієслівний присудок (950 словоформ) у пам’ятці виражений дієсловом у формі минулого часу здебільшого доконаного виду переважно чоловічого роду, оскільки як писарі, так і скаржники в основному були особами чоловічої статі, хоча водночас зрідка зафіксовано й присудки у формах жіночого роду, множини, спорадично – теперішнього та майбутнього часу. Крім того, відзначено функціонування простих дієслівних присудків зі збереженням давніх дієслівних форм минулого часу перфекта та рідко плюсквамперфекта. Складений дієслівний присудок (66 уживань) у досліджуваних офіційно-ділових текстах традиційно складається з допоміжного дієслова в усіх часових формах й найчастіше слова повиненъ та інфінітива із суфіксом -ти. Частоту функціонування демонструє і складений іменний присудок, ужитий у пам’ятці 47 разів, із переважанням дієприкметника як основного складника цього головного члена речення здебільшого в сполученні з дієсловом-зв’язкою бути в різних часових формах. Належність пам’ятки до офіційно-ділового стилю зумовила частоту використання присудків, виражених дієслівною формою на -но, -то (149 уживань). Проаналізована система вираження присудка в Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року підтверджує загальну тенденцію функціонування цього головного члена речення в означений період староукраїнської мови в пам’ятках офіційно-ділового стилю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Гримашевич, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Безпалько, О. П., Бойчук, М. К., Жовтобрюх, М. А., Самійленко, С. П. і Тараненко, І. Й. (1962). Історична граматика української мови. Київ, 506 с.

Безпалько, О. П. (1960). Нариси з історичного синтаксису української мови. Київ, 236 с.

Гримашевич, Г. (2007). Одяг поліщука-шляхтича у ХVІ–ХVІІ ст. (за матеріалами актових книг Житомирського гродського уряду). [У:] Волинь – Житомирщина, 17, с. 149–158.

Гула, Л. (2015). Назви грошей у мові актових книг Житомирського міського уряду ХVІ–ХVІІ століть. [У:] Волинь – Житомирщина, 26, с. 84–87.

Крижанівська, О. (2010). Числівникові форми в «Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року». [У:] Волинь – Житомирщина, 22/1, с. 93–99.

Матвієнко, А. М. і Мойсієнко, В. М. (упоряд.) (2002). Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. Житомир, 392 с.

Мойсієнко, В. М. (2002). Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року (передмова). [В:] Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. Житомир, с. 5–20.

Мойсієнко, В. М. (2006). Фонетична система українських поліських говорів ХVІ–ХVІІ ст. Житомир, 448 с.

Титаренко, В. (2004). Лексичні формули в «Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року». [У:] Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 34, с. 39–45.

Титаренко, В. (2011). Назви одягу німецького походження в північноукраїнських пам’ятках ХVІ–ХVІІ ст. (на матеріалі текстів ділового стилю). [У:] Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 1, с. 159–166.

Ящук, Л. (2019). Трилексемні антропонімні формули в пам’ятках Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. [У:] Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки, 90, с. 69–75.

Ящук, Л. (2020) Прізвищеві назви Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. із посесивно-патронімними суфіксами -ов- / -ев-, -ин-. [У:] Волинь – Житомирщина, 22, с. 111–118.

REFERENCES

Bezpalko, O. P., Boichuk, M. K., Zhovtobriukh, M. A., Samiilenko, S. P. i Taranenko, I. Y. (1962). Istorychna hramatyka ukrainskoi movy [Historical grammar of the Ukrainian language]. Kyiv, 506 s. (in Ukrainian)

Bezpalko, O. P. (1960). Narysy z istorychnoho syntaksysu ukrainskoi movy [Essays on the historical syntax of the Ukrainian language]. Kyiv, 236 s. (in Ukrainian)

Hrymashevych, H. (2007). Odiah polishchuka-shliakhtycha u XVI–XVII st. (za materialamy aktovykh knyh Zhytomyrskoho hrodskoho uriadu) [Clothes of polishchuk-noble in the 16th–17th cс. (according to the materials of the act books of the Zhytomyr Hrodsky government)]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 17, s. 149–158. (in Ukrainian)

Hula, L. (2015). Nazvy hroshei u movi aktovykh knyh Zhytomyrskoho miskoho uriadu XVI–XVII stolit [Names of money in the language of the act books of the Zhytomyr city government of the 16th – 17th cс.]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 26, s. 84–87. (in Ukrainian)

Kryzhanivska, O. (2010). Chyslivnykovi formy v «Aktovii knyzi Zhytomyrskoho hrodskoho uriadu 1611 roku» [Numeral forms in the «Act Book of the Zhytomyr Hrodsky Government of 1611»]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 22/1, s. 93–99. (in Ukrainian)

Matviienko, A. M. i Moisiienko, V. M. (uporiad.) (2002). Aktova knyha Zhytomyrskoho hrodskoho uriadu 1611 roku [Act book of Zhytomyr Hrodsky Government in 1611]. Zhytomyr, 392 s. (in Ukrainian)

Moisiienko, V. M. (2002). Aktova knyha Zhytomyrskoho hrodskoho uriadu 1611 roku (peredmova) [Act book of Zhytomyr Hrodsky Government in 1611 (foreword)]. [V:] Aktova knyha Zhytomyrskoho hrodskoho uriadu 1611 roku. Zhytomyr, s. 5–20. (in Ukrainian)

Moisiienko, V. M. (2006). Fonetychna systema ukrainskykh poliskykh hovoriv XVI–XVII st. [The phonetic system of the Ukrainian Polissia dialects of the 16th – 17th cс.]. Zhytomyr, 448 s. (in Ukrainian)

Tytarenko, V. (2004). Leksychni formuly v «Aktovii knyzi Zhytomyrskoho hrodskoho uriadu 1611 roku» [Lexical formulas in the «Act Book of the Zhytomyr Hrodsky Government of 1611»]. [U:] Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna, 34, s. 39–45. (in Ukrainian)

Tytarenko, V. (2011). Nazvy odiahu nimetskoho pokhodzhennia v pivnichnoukrainskykh pamiatkakh XVI–XVII st. (na materiali tekstiv dilovoho styliu) [Names of clothes of German origin in the Northern Ukrainian monuments of the 16th – 17th cс. (based on business style texts)]. [U:] Filolohichnyi visnyk Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Uman, 1, s. 159–166. (in Ukrainian)

Yashchuk, L. (2019). Tryleksemni antroponimni formuly v pamiatkakh Zhytomyrshchyny XVI–XVII st. [Trilexical anthroponymic formulas in the sights of Zhytomyr region of the 16th – 17th cс.]. [U:] Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filolohichni nauky, 90, s. 69–75. (in Ukrainian)

Yashchuk, L. (2020) Prizvyshchevi nazvy Zhytomyrshchyny XVI–XVII st. iz posesyvno-patronimnymy sufiksamy -ov- / -ev-, -yn- [Surnames of the Zhytomyr region of the 16th – 17th cс. with possessive-patronymic suffixes -ов- / -ев-, -ин-]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 22/1, s. 111–118. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Гримашевич, Г. (2022). Способи вираження присудка в актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року. Філологічний часопис, (2), 27–35. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268643

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО