Густативні найменування як фрагменти біблійної глютонії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268646

Ключові слова:

біблійна глютонія, густативне найменування, номінативна одиниця, лексема, ядерна зона, периферійна зона, атрибутивний поширювач

Анотація

У статті з’ясовано сутність поняття біблійна глютонія. Корпус біблійної глютонії оприявнено через номінативні одиниці ядерної та периферійної зон. Акцентовано на проблемних моментах класифікації номем периферійної зони, зокрема й з урахуванням перцептивних характеристик. Обґрунтовано доцільність використання терміносполучення густативні найменування, специфіку яких схарактеризовано крізь призму найосновніших атрибутів, використаних у перекладному тексті й адаптованих для сприйняття носія української мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Жанна Колоїз, Криворізький державний педагогічний університет

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Біблія: Книги Священного Писання Старого та Нового Заповіту. URL: https://biblics.com/uk/bibliya/novitniy-pereklad-biblii-ogizhi.

Масляєва, І. В. (2018). Назви страв у сучасному художньому мовленні: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти: кваліфікаційна робота. Кривий Ріг, 99 с.

Ніколенко, В. В. (2016). Українська гастрономічна культура як соціальний феномен. [У:] Вісник Харківського нац. ун-ту імені Василя Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи, 36, с. 75–81.

Руденко, С. М. (2020). Лінгвокультурна семантика органолептивів у глютонічному фреймі. Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія»: серія «Філологія», 9(77), с. 67–70.

Koloiz, Zh. (2021). Food (glutonic) linguocode in the typology of cultural codes. [In:] Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.007.

REFERENCES

Bibliia: Knyhy Sviashchennoho Pysannia Staroho ta Novoho Zapovitu [Bible: Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments]. URL: https://biblics.com/uk/bibliya/novitniy-pereklad-biblii-ogizhi. (in Ukrainian)

Masliaieva, I. V. (2018). Nazvy strav u suchasnomu khudozhnomu movlenni: strukturno-semantychnyi ta funktsionalno-stylistychnyi aspekty [Names of dishes in modern artistic language: structural-semantic and functional-stylistic aspects]: kvalifikatsiina robota. Kryvyi Rih, 99 s. (in Ukrainian)

Nikolenko, V. V. (2016). Ukrainska hastronomichna kultura yak sotsialnyi fenomen [The Ukrainian gastronomic culture as a social phenomenon]. [U:] Visnyk Kharkivskoho nats. un-tu imeni Vasylia Karazina. Seriia: Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody, 36, s. 75–81. (in Ukrainian)

Rudenko, S. M. (2020). Linhvokulturna semantyka orhanoleptyviv u hliutonichnomu freimi [Linguistic and cultural semantics of organoleptics in the glutonic frame]. Naukovi zapysky Nats. un-tu «Ostrozka akademiia»: seriia «Filolohiia», 9(77), s. 67–70. (in Ukrainian)

Koloiz, Zh. (2021). Food (glutonic) linguocode in the typology of cultural codes. [In:] Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.007. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Колоїз, Ж. (2022). Густативні найменування як фрагменти біблійної глютонії. Філологічний часопис, (2), 36–43. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268646

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО