Густативні найменування як фрагменти біблійної глютонії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268646

Ключові слова:

біблійна глютонія, густативне найменування, номінативна одиниця, лексема, ядерна зона, периферійна зона, атрибутивний поширювач

Анотація

У статті з’ясовано сутність поняття біблійна глютонія. Корпус біблійної глютонії оприявнено через номінативні одиниці ядерної та периферійної зон. Акцентовано на проблемних моментах класифікації номем периферійної зони, зокрема й з урахуванням перцептивних характеристик. Обґрунтовано доцільність використання терміносполучення густативні найменування, специфіку яких схарактеризовано крізь призму найосновніших атрибутів, використаних у перекладному тексті й адаптованих для сприйняття носія української мови.

Біографія автора

Жанна Колоїз, Криворізький державний педагогічний університет

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Біблія: Книги Священного Писання Старого та Нового Заповіту. URL: https://biblics.com/uk/bibliya/novitniy-pereklad-biblii-ogizhi.

Масляєва, І. В. (2018). Назви страв у сучасному художньому мовленні: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти: кваліфікаційна робота. Кривий Ріг, 99 с.

Ніколенко, В. В. (2016). Українська гастрономічна культура як соціальний феномен. [У:] Вісник Харківського нац. ун-ту імені Василя Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи, 36, с. 75–81.

Руденко, С. М. (2020). Лінгвокультурна семантика органолептивів у глютонічному фреймі. Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія»: серія «Філологія», 9(77), с. 67–70.

Koloiz, Zh. (2021). Food (glutonic) linguocode in the typology of cultural codes. [In:] Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.007.

REFERENCES

Bibliia: Knyhy Sviashchennoho Pysannia Staroho ta Novoho Zapovitu [Bible: Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments]. URL: https://biblics.com/uk/bibliya/novitniy-pereklad-biblii-ogizhi. (in Ukrainian)

Masliaieva, I. V. (2018). Nazvy strav u suchasnomu khudozhnomu movlenni: strukturno-semantychnyi ta funktsionalno-stylistychnyi aspekty [Names of dishes in modern artistic language: structural-semantic and functional-stylistic aspects]: kvalifikatsiina robota. Kryvyi Rih, 99 s. (in Ukrainian)

Nikolenko, V. V. (2016). Ukrainska hastronomichna kultura yak sotsialnyi fenomen [The Ukrainian gastronomic culture as a social phenomenon]. [U:] Visnyk Kharkivskoho nats. un-tu imeni Vasylia Karazina. Seriia: Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody, 36, s. 75–81. (in Ukrainian)

Rudenko, S. M. (2020). Linhvokulturna semantyka orhanoleptyviv u hliutonichnomu freimi [Linguistic and cultural semantics of organoleptics in the glutonic frame]. Naukovi zapysky Nats. un-tu «Ostrozka akademiia»: seriia «Filolohiia», 9(77), s. 67–70. (in Ukrainian)

Koloiz, Zh. (2021). Food (glutonic) linguocode in the typology of cultural codes. [In:] Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.007. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Колоїз, Ж. (2022). Густативні найменування як фрагменти біблійної глютонії. Філологічний часопис, (2), 36–43. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268646

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають