Особливості творення прізвищ, похідних від прізвища Дід (на матеріалі прізвищ, поширених в Україні)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268655

Ключові слова:

прізвища, похідні від прізвища Дід, мікрогрупа прізвищ «Дід», способи творення, морфемний суфікс, словотворчий суфікс, територія поширення

Анотація

У статті досліджено особливості творення прізвищ, похідних від прізвища Дід, поширених в Україні. Зроблено огляд наукових праць вітчизняних мовознавців про теоретичні та прикладні аспекти дослідження українських прізвищ (праці В. Горпинича, Л. Масенко, А. Поповського, Ю. Прадіда, Ю. Редька, М. Худаша, та ін.), їх лексикографічне опрацювання як загалом (В. Демченко та І. Лопушинський, А. Зосимов, Ю. Редько, та ін.), так і окремих регіонів України зокрема (Г. Аркушин, В. Горпинич, Ю. Новикова, П. Чучка, та ін.).

Побіжний огляд наукових розвідок українських учених дав підстави резюмувати, що прізвища, похідні від прізвища Дід, як, власне, й мікросистеми прізвищ «Дід» узагалі, зовсім не досліджувалася, навіть принагідно, у зв’язку з вивченням інших проблем, в українській лінгвістичній науці.

Із системи прізвищ, поширених на теренах України, виокремлено групу прізвищ, похідних від прізвища Дід, яка налічує 173 прізвища. Встановлено, що 33 із 46 прізвищ стали основою для творення 127 нових прізвищ, а від 13 прізвищ, похідних від прізвища Дід, нові прізвища не утворювалися.

Найпоширенішим прізвищем досліджуваної мікрогрупи є прізвище Діденко (19 123 носіїв), а найбільше похідних прізвищ утворено від прізвища Дідух (20 прізвищ).

Аналіз фактичного матеріалу дав підстави стверджувати, що основним способом творення прізвищ, похідних від прізвища Дід, є суфіксальний: Дідух – Діду(х/ш)-ицьк-ий, Дідин – Дідин‑ець, Діденко – Діден(к/ч)-енк-о та ін. (усього 83 прізвища). В одному випадку використано більш складну формулу – від прізвища Дід суфіксальним способом утворено прізвище Дід-енк-о, від якого також суфіксальним способом утворено прізвище Діденк-ул, а від нього суфіксальним способом – ще прізвище Діденкул-ов.

Зазначається, що найчастіше для творення нових прізвищ використовуються суфікси -ов (14 випадків), -енк- (11 випадків), -чук(-щук) (7 випадків). 44 жіночих прізвища утворено флексійним способом від основ чоловічих прізвищ: Дідушин – Дідушин-а, Дідківськ-ий – Дідківськ-а, Діденков – Діденков-а, та ін.

У статті наголошено на тому, що потребують також окремих досліджень прізвища, похідні від прізвища Дєд, подвійні прізвища, одним із компонентів яких є прізвища Дід і Дєд, та прізвища, похідні від них, рідкісні та непохідні прізвища, основою творення яких послугували прізвища Дід і Дєд, та деякі інші.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Прадід

доктор філологічних наук, професор

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Варченко, І. (1968). До основ наукового вивчення сучасних українських прізвищ. [У:] Редько, Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ, с. 3–29.

Вербич, С. О., Єфименко, І. В. і Желєзняк, І. М. (уклад.) (2013). Українська ономастика: Бібліографічний покажчик. Київ, 366 с.

Горпинич, В. (2009). Основні принципи дослідження сучасних прізвищ України. [В:] Українська мова, 4, с. 18–27.

Горпинич, В. О. і Корнієнко, А. І. (2012). Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних регіонів України. Словник. Дніпропетровськ, 237 c.

Поповський, А. (2020). Дещиця про українські прізвища. Дніпро, 300 с.

Прадід, Ю. Ф. (2021). Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен). [В:] Українське мовознавство, 1 (50), с. 28–45.

Прадід, Ю. Ф. (2022). Типологія прізвищ жителів с. Либохори Стрийського району на Львівщині. [У:] Мови й літератури світу, 1, с. 28–45.

Редько, Ю. К. (1966). Сучасні українські прізвища. Київ, 216 с.

Редько, Ю. К. (1968). Довідник українських прізвищ. Київ, 257 с.

Рідні. URL: https://ridni.org/ (дата запиту: 19.09.2021).

Словник української мови. URL: https://slovnyk.ua/index.php (дата запиту: 19.09.2022).

Український словотвір: Словник-довідник. URL: https://subject.com.ua/ukrmova/derivation/index.html (дата запиту: 16.09.2022).

Українські прізвища. URL: https://bit.ly/2Seaegf (дата запиту: 26.09.2022).

REFERENCES

Varchenko, I. (1968). Do osnov naukovoho vyvchennia suchasnykh ukrainskykh prizvyshch [To the basics of the scientific study of modern Ukrainian surnames]. [U:] Redko, Yu. K. Dovidnyk ukrainskykh prizvyshch. Kyiv, s. 3–29. (in Ukrainian)

Verbych, S. O., Yefymenko, I. V. i Zheliezniak, I. M. (uklad.) (2013). Ukrainska onomastyka: Bibliohrafichnyi pokazhchyk [Ukrainian onomastics: Bibliographic index]. Kyiv, 366 s. (in Ukrainian)

Horpynych, V. (2009). Osnovni pryntsypy doslidzhennia suchasnykh prizvyshch Ukrainy [The main principles of the study of modern surnames of Ukraine]. [V:] Ukrainska mova, 4, s. 18–27. (in Ukrainian)

Horpynych, V. O. i Korniienko, A. I. (2012). Antroponimiia Dniprovskoho Pryporizhzhia i sumizhnykh rehioniv Ukrainy. Slovnyk [Anthroponymy Priporizhzhia of Dnipro and adjacent regions of Ukraine. Vocabulary]. Dnipropetrovsk, 237 c. (in Ukrainian)

Popovskyi, A. (2020). Deshchytsia pro ukrainski prizvyshcha [A few words about Ukrainian surnames]. Dnipro, 300 s. (in Ukrainian)

Pradid, Yu. F. (2021). Patronimichni prizvyshcha (na materiali ukrainskykh variantiv khrystyianskykh imen) [Patronymic surnames (on the material of Ukrainian variants of Christian names)]. [V:] Ukrainske movoznavstvo, 1 (50), s. 28–45. (in Ukrainian)

Pradid, Yu. F. (2022). Typolohiia prizvyshch zhyteliv s. Lybokhory Stryiskoho raionu na Lvivshchyni [Typology of surnames of residents of Lybokhora (village in Stryiskiy district, Lviv region)]. [U:] Movy y literatury svitu, 1, s. 28–45. (in Ukrainian)

Redko, Yu. K. (1966). Suchasni ukrainski prizvyshcha [Modern Ukrainian surnames]. Kyiv, 216 s. (in Ukrainian)

Redko, Yu. K. (1968). Dovidnyk ukrainskykh prizvyshch [Directory of Ukrainian surnames]. Kyiv, 257 s. (in Ukrainian)

Ridni [Relatives]. URL: https://ridni.org/ (data zapytu: 19.09.2021). (in Ukrainian)

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. URL: https://slovnyk.ua/index.php (data zapytu: 19.09.2022). (in Ukrainian)

Ukrainskyi slovotvir: Slovnyk-dovidnyk [Ukrainian derivation. Dictionary-reference]. URL: https://subject.com.ua/ukrmova/derivation/index.html (data zapytu: 16.09.2022). (in Ukrainian)

Ukrainski prizvyshcha [Ukrainian surnames]. URL: https://bit.ly/2Seaegf (data zapytu: 26.09.2022). (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Прадід, Ю. (2022). Особливості творення прізвищ, похідних від прізвища Дід (на матеріалі прізвищ, поширених в Україні). Філологічний часопис, (2), 62–83. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268655

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО