Перифрастичний образ Володимира Зеленського в публіцистично-політичному дискурсі 2021

Автор(и)

  • Микола Степаненко Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна http://orcid.org/0000-0002-6727-1265

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268658

Ключові слова:

публіцистично-політичний дискурс, перифраз (вторинне номінування, описовий зворот), перифрастичне поле «Володимир Зеленський», пейоративна конотація, критерії ідентифікування перифраз, семантичні (конотативні) маркери

Анотація

Статтю присвячено аналізу перифрастичного портрета Президента України Володимира Зеленського в обмеженому хронологійними рамками (2021 рік) публіцистично-політичному дискурсі з позицій взаємодії екстра- та інтралігвальних чинників, що є однаково важливими для різновекторної характеристики прецедентного імені й доби, яку воно репрезентує. На основі великого за обсягом фактичного матеріалу вирізнено критерії ідентифікування описових зворотів – текстових субститутів імені чинного керівника Української держави. Установлено семантичну типологію неоднорідних щодо формально-граматичної організації вторинних номінувань, з’ясовано їхній лексико-семантичний склад на рівні граматично панівного компонента і програмованого ним поширювача. Виняткову увагу приділено розкриттю конотативного потенціалу конституентів перифрастичного поля «Володимир Зеленський», інтерпретуванню маркерів меліоративності та пейоративності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Микола Степаненко, Національний університет біоресурсів та природокористування України

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування України

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Булах, М. Б. (2017). Перифрази в архітектоніці медійного тексту. [В:] Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, ХХХIV, с. 39–50.

Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського: відео та повний текст промови (2021, Січень 1). [У:] БУГ: інтернет-видання. URL: https://bit.ly/3FtNSlY (дата запиту: 10.02.2021).

Онищенко, І. В. (2010). Особливості функціонування перифрази як засобу вираження оцінності в сучасних публіцистичних та інформаційних текстах. [У:] Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 5, с. 193–200.

Офшори Зеленського працювали у 2020–2021 роках, – Андрій Богдан (2021, Грудень 21). [У:] Слідство інфо. URL: https://bit.ly/3P3hSs3 (дата запиту: 26.12.2021).

Степаненко, М. (2021a). Динаміка українського політичного лексикону: 2018–2019 рр. Полтава, 250 с.

Степаненко, М. (2021b). Найновітніші динамічні процеси в українському політичному лексиконі: 2020 рік. Полтава, 250 с.

Степаненко, М. (2017). Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 616 с.

Степаненко, М. (2018). Публіцистично-політичні перифрази в українській мові: 2017 рік. Полтава, 588 с.

REFERENCES

Bulakh, M. B. (2017). Peryfrazy v arkhitektonitsi mediinoho tekstu [Paraphrases in the architecture of media text]. [V:] Aktualni problemy ukrainskoi linhvistyky: teoriia i praktyka, XXXIV, s. 39–50. (in Ukrainian)

Novorichne pryvitannia prezydenta Ukrainy Volodymyra Zelenskoho: video ta povnyi tekst promovy (2021, Sichen 1) [New Year’s greeting of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi: video and full text of the speech (2021, January 1)]. [U:] BUH: internet-vydannia. URL: https://bit.ly/3FtNSlY (data zapytu: 10.02.2021). (in Ukrainian)

Onyshchenko, I. V. (2010). Osoblyvosti funktsionuvannia peryfrazy yak zasobu vyrazhennia otsinnosti v suchasnykh publitsystychnykh ta informatsiinykh tekstakh [Peculiarities of the functioning of paraphrase as a means of expressing appreciation in modern journalistic and informational texts]. [U:] Filolohichni studii: Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 5, s. 193–200. (in Ukrainian)

Ofshory Zelenskoho pratsiuvaly u 2020–2021 rokakh, – Andrii Bohdan (2021, Hruden 21) [Zelenskyi’s offshores worked in 2020–2021, – Andriy Bohdan]. [U:] Slidstvo info. URL: https://bit.ly/3P3hSs3 (data zapytu: 26.12.2021). (in Ukrainian)

Stepanenko, M. (2021a). Dynamika ukrainskoho politychnoho leksykonu: 2018–2019 rr. [Dynamics of the Ukrainian political lexicon: 2018–2019]. Poltava, 250 s. (in Ukrainian)

Stepanenko, M. (2021b). Nainovitnishi dynamichni protsesy v ukrainskomu politychnomu leksykoni: 2020 rik [The most recent dynamic processes in the Ukrainian political lexicon: 2020]. Poltava, 250 s. (in Ukrainian)

Stepanenko, M. (2017). Politychne sohodennia ukrainskoi movy: aktualnyi peryfrastykon [The political present of the Ukrainian language: an actual periphrasticon]. Kharkiv, 616 s. (in Ukrainian)

Stepanenko, M. (2018). Publitsystychno-politychni peryfrazy v ukrainskii movi: 2017 rik [Journalistic and political paraphrases in the Ukrainian language: 2017]. Poltava, 588 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Степаненко, М. (2022). Перифрастичний образ Володимира Зеленського в публіцистично-політичному дискурсі 2021. Філологічний часопис, (2), 92–103. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268658

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО