Номінації та народні вірування в родильному обряді східно- і західноподільських говірок

Автор(и)

  • Тетяна Тищенко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0003-1601-2543
  • Зоя Комарова Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-5129-7543

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268660

Ключові слова:

східноподільські говірки, західноподільські говірки, тематична група лексики родильного обряду, номінація родильного обряду, лексична номінація

Анотація

У статті проаналізовано діалектні паралелі в корпусі номінацій та народних вірувань тематичної групи лексики родильного обряду західних і східних подільських говірок, які є маргінальними до ядра говору. Зауважено, що в номінації родильного обряду східно- та західноподільського ареалів подільського говору найчастотнішою є лексична номінація, виражена субстантивами і субстантивованими атрибутивами, атрибутивними узгодженими словосполученнями. Для кожної лексико-семантичної групи визначено характерні принципи номінації, зокрема найпродуктивнішими в обох досліджуваних ареалах є: ЛСГ назв жінок: дія → діячка; вік, дія → назва особи; кількість пологів → особа. ЛСГ назв дітей: дія → назва дитини; вік → назва дитини. ЛСГ назв інших учасників обрядодій: дія, обрядова функція → діяч; ранг діяча → діяч. ЛСГ назв обрядодій: дія → назва обряду.

Більшість лексем, які обслуговують родильний обряд, відомі в говірках обох ареалів, що підтверджує їх належність до подільського говору, окремі лексеми, зафіксовані в західноподільських говірках, указують на наближеність цих говірок до інших говорів південно-західного наріччя української мови.

У говірках обох досліджуваних ареалів діє майже однакова система заборон для вагітної жінки та новонародженої дитини, що виражається на синтаксичному рівні в оформленні складнопідрядних речень і використанні різних сполучників підрядності. Культурологічні тексти відображають фонетичні системи західних і східних подільських говірок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тетяна Тищенко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Зоя Комарова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Гороф’янюк І. В. (2010). Зі спостережень над подільсько-поліськими паралелями в дендролексиці. [У:] Волинь – Житомирщина, 22/ІІ, с. 56–65.

Гриценко, П. Ю. (1990). Ареальне варіювання лексики. Київ, 268 с.

Гриценко, П. Ю. (1994). Основні риси подільського говору. [В:] Артюх, Л. Ф., Балушок, В. Г., Болтарович, З. Є., та ін. Поділля: історико-етнографічне дослідження. Київ, с. 74–81.

Лєснова, В. В. (2010). Діалектна оцінна лексика: слобожансько-поліські паралелі. [У:] Волинь – Житомирщина, 22/ІІ, с. 178–186.

Тищенко, Т. М. (2009a). Номінація жінок у родильному обряді Східного Поділля. [У:] Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство), 2, с. 211–217.

Тищенко, Т. М. (2009b). Семантика номінацій обрядодій східноподільського родильного обряду. [У:] Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія (Мовознавство), ХХІ–ХХІІ, с. 48–52.

Тищенко, Т. М. (2010). Східноподільські-поліські паралелі в лексиці бджільництва. [У:] Волинь – Житомирщина, 22/ІІ, с. 266–275.

Тищенко, Т. М. (2020). Номінація дитини в родильному обряді в східноподільських говірках. [У:] Зелінська, О. Ю. (ред.). Людина в мові і тексті. Умань, с. 165–236.

Хібеба, Н. В. (2010). Весільна лексика в бойківському й середньополіському етнокультурних ареалах ХХІ століття. [У:] Волинь – Житомирщина, 22/ІІ, с. 363–372.

Хобзей, Н. В. (2010). Дієслова з префіксом ви- в говірках північного та південно-західного наріч української мови: до пошуку паралелей. [У:] Волинь – Житомирщина, 22/ІІ, с. 283–289.

REFERENCES

Horofianiuk I. V. (2010). Zi sposterezhen nad podilsko-poliskymy paraleliamy v dendroleksytsi [From observations on Podilian-Polisian parallels in the dendrolexicon]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 22/II, s. 56–65. (in Ukrainian)

Hrytsenko, P. Yu. (1990). Arealne variiuvannia leksyky [Area variation of the vocabulary]. Kyiv, 268 s. (in Ukrainian)

Hrytsenko, P. Yu. (1994). Osnovni rysy podilskoho hovoru [The main features of the Podilian dialect]. [V:] Artiukh, L. F., Balushok, V. H., Boltarovych, Z. Ye., ta in. Podillia: istoryko-etnohrafichne doslidzhennia. Kyiv, s. 74–81. (in Ukrainian)

Liesnova, V. V. (2010). Dialektna otsinna leksyka: slobozhansko-poliski paraleli [Dialectal evaluative vocabulary: Slobozhanian-Polisian parallels]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 22/II, s. 178–186. (in Ukrainian)

Tyshchenko, T. M. (2009a). Nominatsiia zhinok u rodylnomu obriadi Skhidnoho Podillia [Nomination of women in the birth ceremony of Eastern Podillia]. [U:] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 8. Filolohichni nauky (Movoznavstvo i literaturoznavstvo), 2, s. 211–217. (in Ukrainian)

Tyshchenko, T. M. (2009b). Semantyka nominatsii obriadodii skhidnopodilskoho rodylnoho obriadu [Semantics of the nominations of the rites of the Eastern Podilian birth ceremony]. [U:] Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Filolohiia (Movoznavstvo), XXI–XXII, s. 48–52. (in Ukrainian)

Tyshchenko, T. M. (2010). Skhidnopodilski-poliski paraleli v leksytsi bdzhilnytstva [Eastern Podilian-Polisian parallels in the beekeeping vocabulary]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 22/II, s. 266–275. (in Ukrainian)

Tyshchenko, T. M. (2020). Nominatsiia dytyny v rodylnomu obriadi v skhidnopodilskykh hovirkakh [Nomination of a child in the birth rite in Eastern Podilian dialects]. [U:] Zelinska, O. Yu. (red.). Liudyna v movi i teksti. Uman, s. 53–77. (in Ukrainian)

Khibeba, N. V. (2010). Vesilna leksyka v boikivskomu y serednopoliskomu etnokulturnykh arealakh XXI stolittia [Wedding vocabulary in Boykiv and Middle Polisian ethnocultural areas of the 21st century]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 22/II, s. 363–372. (in Ukrainian)

Khobzei, N. V. (2010). Diieslova z prefiksom vy- v hovirkakh pivnichnoho ta pivdenno-zakhidnoho narich ukrainskoi movy: do poshuku paralelei [Verbs with the prefix ви- in the pronunciations of the northern and southwestern dialects of the Ukrainian language: to the search for parallels]. [U:] Volyn – Zhytomyrshchyna, 22/II, s. 283–289. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Тищенко, Т., & Комарова, З. (2022). Номінації та народні вірування в родильному обряді східно- і західноподільських говірок. Філологічний часопис, (2), 104–114. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268660

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО