Назви їжі та напоїв у російсько-українських перекладних словниках початку ХХ століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268663

Ключові слова:

назви їжі та напоїв, перекладна лексикографія початку ХХ ст., російсько-український словник

Анотація

У статті розглянуто особливості подання лексики на позначення їжі та напоїв у російсько-українських перекладних словниках початку ХХ ст. (1918–1933 років). Відібрано і проаналізовано всі згадані назви у трьох лексикографічних джерелах: «Словнику московсько-українському» (1918 р.) В. Дубровського, «Російсько-українському словнику» (1918 р.) С. Іваницького та Ф. Шумлянського й «Російсько-українському словнику» (1924–1933 рр.) за ред. А. Кримського та С. Єфремова. Зроблено порівняння із сучасними найменуваннями, простежено розвиток і переосмислення значень у деяких словах тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Томіленко, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Борис, Л. (2013). Назви хлібних виробів у буковинських говірках. [У:] Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія, 661–662, с. 170–175.

Вікторіна, О. (2021). Назви перших страв в українській мові (на матеріалі творів письменників ХVІІІ–ХІХ ст.). [У:] Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологія, 46, с. 24–31.

Загнітко, Н. Г. (2011). Назви їжі, напоїв у східностепових говірках Донеччини. Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Донецьк, 453 с.

Загнітко, Н. (2013). Про деякі назви їжі тваринного походження в східностепових говірках Донеччини. [У:] Лінгвістичні студії, 26, с. 230–235.

Новіцька, О. (2019). Лексико-семантичні особливості назв рідких страв і напоїв (на матеріалі говірок Підгаєччини Тернопільської області). [У:] Українознавчі студії, 20, с. 163–172.

Оскирко, О. П. (2019). Назви їжі та напоїв у східноподільських говірках. Дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Черкаси, 397 с.

Похлебкин, В. В. (2002). Кулинарный словарь. URL: майонез – Кулинарный словарь (gufo.me) (дата запиту: 07.06.2022).

Ющук, І. П. (2004). Українська мова. Київ, 640 с.

Яценко, С. (2010). Гуцульські назви продуктів харчування страв і напоїв у романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Іванчик». [У:] Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія, XXV–XXVI, с. 97–102.

REFERENCES

Borys, L. (2013). Nazvy khlibnykh vyrobiv u bukovynskykh hovirkakh [Names of bread products in Bukovyna dialects]. [U:] Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Slovianska filolohiia, 661–662, s. 170–175. (in Ukrainian)

Viktorina, O. (2021). Nazvy pershykh strav v ukrainskii movi (na materiali tvoriv pysmennykiv XVIII–XIX st.) [Names of the first dishes in Ukrainian (based on the works of writers of the 18th – 19th centuries)]. [U:] Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia: Filolohiia, 46, s. 24–31. (in Ukrainian)

Zahnitko, N. H. (2011). Nazvy yizhi, napoiv u skhidnostepovykh hovirkakh Donechchyny [Names of food and drinks in eastern steppe dialects of Donetsk region]. Dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Donetsk, 453 s. (in Ukrainian)

Zahnitko, N. (2013). Pro deiaki nazvy yizhi tvarynnoho pokhodzhennia v skhidnostepovykh hovirkakh Donechchyny [About some names of food of animal origin in the eastern steppe dialects of Donetsk region]. [U:] Linhvistychni studii, 26, s. 230–235. (in Ukrainian)

Novitska, O. (2019). Leksyko-semantychni osoblyvosti nazv ridkykh strav i napoiv (na materiali hovirok Pidhaiechchyny Ternopilskoi oblasti) [Lexical-semantic features of the names of liquid dishes and drinks (based on the sayings of the Pidhaiechchyna of the Ternopil region)]. [U:] Ukrainoznavchi studii, 20, s. 163–172. (in Ukrainian)

Oskyrko, O. P. (2019). Nazvy yizhi ta napoiv u skhidnopodilskykh hovirkakh [Names of food and drinks in Eastern Podilian dialects]. Dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Cherkasy, 397 s. (in Ukrainian)

Pokhlebkyn, V. V. (2002). Kulynarnyi slovar [Culinary Dictionary]. URL: maionez – Kulynarnyi slovar (gufo.me) (data zapytu: 07.06.2022). (in Russian)

Yushchuk, I. P. (2004). Ukrainska mova [Ukrainian language]. Kyiv, 640 s. (in Ukrainian)

Yatsenko, S. (2010). Hutsulski nazvy produktiv kharchuvannia strav i napoiv u romani Petra Shekeryka-Donykova «Dido Ivanchyk» [Hutsul names of foods, dishes and drinks in novel «Dido Ivanchyk» by Petro Shekeryk-Donikov’s]. [U:] Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Filolohiia, XXV–XXVI, s. 97–102. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Томіленко, Л. (2022). Назви їжі та напоїв у російсько-українських перекладних словниках початку ХХ століття. Філологічний часопис, (2), 115–125. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268663

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО