Діалектизми в публіцистичних творах В. Яворівського

Автор(и)

  • Лідія Хавалджи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5492-8547

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268664

Ключові слова:

діалектизм, етнографічна функція, моделювальна функція, експресивна функція, ідентифікаційна функція

Анотація

У статті проаналізовано функції діалектизмів у художній публіцистиці В. Яворівського раннього та зрілого періодів творчості, яку дослідники характеризують як глибоко філософську. Доведено, що у творах раннього періоду творчості майстерно використано стилістичний потенціал діалектизмів з метою стилізації мовлення, ідентифікації персонажів чи цілого ареалу, експресивізації висловлювання. У публіцистичних творах зрілого періоду автор зрідка вдається до вживання діалектизмів. Зазвичай їхню функцію, пов’язану з конотацією висловлення, виконують слова, поширені в усному мовленні.

Біографія автора

Лідія Хавалджи, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

здобувач вищої освіти ступеня PhD кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Бевзенко, С. П. (1980). Українська діалектологія. Київ, 242 с.

Бибик, С. П. (2003). Діалектне слово у словнику і в тексті. [У:] Семантика мови і тексту. Зб. ст. VІІІ Міжнар. конф. Івано-Франківськ, c. 46–50.

Ґрещук, В. & Ґрещук, В. (2015). Діалектне слово в тексті та словнику. Івано-Франківськ, 372 с.

Єрмоленко, С. Я. (1972). Сучасна літературна мова і діалекти. [У:] Рідне слово, 6, c. 6–17.

Єрмоленко, С. Я. (2008). Говіркове багатоголосся сучасної української прози. [В:] Українознавство, 1, c. 198–205.

Жилко, Ф. Т. (1958). Говори української мови. Київ, 170 с.

Зеленько, А. С. (1982). Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури. [У:] Культура слова, 22, c. 39–41.

Калнинь, Л. Э. (1998). Включение диалектизмов в художественный текст как разновидность контакта между диалектной и литературной формами русского языка. [У:] Вопросы языкознания, 6, c. 58–67.

Кобилянський, Б. В. (1960). Діалект і літературна мова. Київ, 276 с.

Козачук, Г. О. (1972). Лексичні діалектизми у прозових творах Лесі Українки. [В:] Українське літературознавство, 16, c. 79–85.

Матвіяс І. Г. (2008). Вплив говорів на українську літературну мову. [У:] Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Ф. Т. Жилка. Тези доп. Міжнар. наук. конф. (5 – 7 березня 2008 р., Київ). Київ, c. 125–128.

Ніколаєнко, І. О. (2010). До питання про «олітературення» діалектів. [У:] Лінгвістика, 3/1, c. 223–227.

Самотик, Л. Г. (1998). Заметки о диалектизмах в творчестве В. Астафьева. URL: https://www.dissercat.com/content/dialektizmy-v-yazyke-tsar-ryby-kak-osobennost-idiostilya-vp-astafeva (дата запиту: 10.06.2022).

Шаповалова, І. В. (2011). Особливості вживання діалектизмів у структурі художнього тексту (на матеріалі твору Б. Ахмадуліної «Нечаенне. Дневник»). [У:] Лінгвістика, 3, c. 229–234.

REFERENCES

Bevzenko, S. P. (1980). Ukrainska dialektolohiia [Ukrainian dialectology]. Kyiv, 242 s. (in Ukrainian)

Bybyk, S. P. (2003). Dialektne slovo u slovnyku i v teksti [Dialect word in the dictionary and in the text]. [U:] Semantyka movy i tekstu. Zb. st. VIII Mizhnar. konf. Ivano-Frankivsk, s. 46–50. (in Ukrainian)

Greshchuk, V. & Greshchuk, V. (2015). Dialektne slovo v teksti ta slovnyku [Dialect word in text and dictionary]. Ivano-Frankivsk, 372 s.

Yermolenko, S. Ya. (1972). Suchasna literaturna mova i dialekty [Modern literary language and dialects]. [U:] Ridne slovo, 6, s. 6–17. (in Ukrainian)

Yermolenko, S. Ya. (2008). Hovirkove bahatoholossia suchasnoi ukrainskoi prozy [Dialect polyphony of modern Ukrainian prose]. [V:] Ukrainoznavstvo, 1, s. 198–205. (in Ukrainian)

Zhylko, F. T. (1958). Hovory ukrainskoi movy [Dialects of the Ukrainian language]. Kyiv, 170 s. (in Ukrainian)

Zelenko, A. S. (1982). Pro deiaki funktsii dialektyzmiv u movi khudozhnoi literatury [About some functions of dialectics in the language of fiction]. [U:] Kultura slova, 22, s. 39–41. (in Ukrainian)

Kalnin, L. E. (1998). Vklyuchenie dialektizmov v khudozhestvennii tekst kak raznovidnost kontakta mezhdu dialektnoi i literaturnoi formami russkogo yazika [The inclusion of dialectisms in a literary text as a kind of contact between the dialectal and literary forms of the Russian language]. [U:] Voprosi yazikoznaniya, 6, s. 58–67. (in Russian)

Kobylianskyi, B. V. (1960). Dialekt i literaturna mova [Dialect and literary language]. Kyiv, 276 s. (in Ukrainian)

Kozachuk, H. O. (1972). Leksychni dialektyzmy u prozovykh tvorakh Lesi Ukrainky [Lexical dialectics in Lesya Ukrainka’s prose works]. [V:] Ukrainske literaturoznavstvo, 16, s. 79–85. (in Ukrainian)

Matviias I. H. (2008). Vplyv hovoriv na ukrainsku literaturnu movu [The influence of dialects on the Ukrainian literary language]. [U:] Dialektna mova: suchasnyi stan i dynamika v chasi. Do 100-richchia profesora F. T. Zhylka. Tezy dop. Mizhnar. nauk. konf. (5 – 7 bereznia 2008 r., Kyiv). Kyiv, s. 125–128. (in Ukrainian)

Nikolaienko, I. O. (2010). Do pytannia pro «oliteraturennia» dialektiv [To the issue of «literature» of dialects]. [U:] Linhvistyka, 3/1, s. 223–227. (in Ukrainian)

Samotik, L. G. (1998). Zametki o dialektizmakh v tvorchestve V. Astafeva [Notes on dialectisms in the work of V. Astafiev]. URL: https://www.dissercat.com/content/dialektizmy-v-yazyke-tsar-ryby-kak-osobennost-idiostilya-vp-astafeva (data zapytu: 10.06.2022). (in Russian)

Shapovalova, I. V. (2011). Osoblyvosti vzhyvannia dialektyzmiv u strukturi khudozhnoho tekstu (na materiali tvoru B. Akhmadulinoi «Nechaenne. Dnevnyk») [Peculiarities of the use of dialecticisms in the structure of an artistic text (based on the work of B. Akhmadulina «Nechaenne. Diary»)]. [U:] Linhvistyka, 3, s. 229–234. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Хавалджи, Л. (2022). Діалектизми в публіцистичних творах В. Яворівського. Філологічний часопис, (2), 126–133. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268664

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО