Поетична Сковородиніана Придніпров’я

Автор(и)

  • Валентина Біляцька Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4532-2268

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268666

Ключові слова:

Григорій Сковорода, постать, образ, поезія, пізнання, сад, дорога, душа, інтерпретація

Анотація

У статті досліджено поетичні твори письменників Придніпров’я (С. Бурлакова, О. Зайвого, В. Земляного, В. Коржа, А. Кравченка-Русіва, Н. Нікуліної, Г. Прокопенка, Г. Світличної, І. Сокульського, К. Чернишова), у яких осмислено образ Григорія Сковороди як носія свободи, носія «вільного духу» (К. Чернишов), «сина волі» (Г. Прокопенко), «волелюбної людини» (О. Зайвий). Інтерпретацію постаті «сивого любомудра» здійснено через трактування філософської теорії мудреця, пізнання; вчення про працю як необхідність, до якої покликав Бог, нагородивши талантом; через пошук шляхів істини буття; через провідні образи-символи українського Сократа: дорога, сад, душа та вислову «Світ ловив мене…».

Біографія автора

Валентина Біляцька, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Бурлаков, С. (1981). Ми з весняного покоління. Київ, 112 с.

Зайвий, О. (2000). Свище вітер в багряній діброві. Дніпропетровськ, 461 с.

Земляний, В. (2003). Подорожник слова. Київ, 79 с.

Ісіченко, І., архієпископ (2013). Сакральний простір «Саду божественних пісень» Григорія Сковороди. [У:] Слово і Час, 1, с. 52–59.

Корж, В. (1967). Закон пензля. Київ, 84 с.

Корж, В. (2010). Чиста сила. Київ, 590 с.

Корж Віктор Федорович. Портал «Дніпро Культура». URL: https://www.dnipro.libr.dp.ua/Victor_Korg_poet (дата запиту: 17.09.2022).

Кравченко-Русів, А. (1984). Меч солов’я. Дніпропетровськ, 120 с.

Нікуліна, Н. (1984). Червоний кетяг. Дніпропетровськ, 71 с.

Прокопенко, Г. (1998). Лампа на підвіконні. Дніпропетровськ, 71 с.

Сверстюк, Є. (1999). На святі надій: Вибране: есеї й літературно-критичні статті. Київ, 784 с.

Світлична, Г. (1973). Літозбір. Вибране. Київ, 158 с.

Сковорода, Г. (1972). Літературні твори. Київ, 436 с.

Сковорода, Г. (2005). Твори. У 2 т. Київ, т 1, 528 с.

Сокульський, І. (1997). Означення волі. Дніпропетровськ, 352 с.

Чернишов, К. (1999). Буває так, що дух Сковороди. [У:] Савченко, В. (упоряд.). Антологія поезії Придніпров’я. Дніпропетровськ, с. 370.

REFERENCES

Burlakov, S. (1981). My z vesnianoho pokolinnia [We are from the spring generation]. Kyiv, 112 s. (in Ukrainian)

Zaivyi, O. (2000). Svyshche viter v bahrianii dibrovi [The wind whistles in the crimson oak]. Dnipropetrovsk, 461 s. (in Ukrainian)

Zemlianyi, V. (2003). Podorozhnyk slova [Traveller of the words]. Kyiv, 79 s. (in Ukrainian)

Isichenko, I., arkhiiepyskop (2013). Sakralnyi prostir «Sadu bozhestvennykh pisen» Hryhoriia Skovorody [The sacred space of «The Garden of Divine Songs» by Hryhoriy Skovoroda]. [U:] Slovo i Chas, 1, s. 52–59. (in Ukrainian)

Korzh, V. (1967). Zakon penzlia [The law of the brush]. Kyiv, 84 s. (in Ukrainian)

Korzh, V. (2010). Chysta syla [Pure power]. Kyiv, 590 s. (in Ukrainian)

Korzh Viktor Fedorovych. Portal «Dnipro Kultura» [Viktor Fedorovych Korzh. «Dnipro Culture» portal]. URL: https://www.dnipro.libr.dp.ua/Victor_Korg_poet (data zapytu: 17.09.2022). (in Ukrainian)

Kravchenko-Rusiv, A. (1984). Mech solovia [Sword of the nightingale]. Dnipropetrovsk, 120 s. (in Ukrainian)

Nikulina, N. (1984). Chervonyi ketiah [Red bunch]. Dnipropetrovsk, 71 s. (in Ukrainian)

Prokopenko, H. (1998). Lampa na pidvikonni [A lamp on the windowsill]. Dnipropetrovsk, 71 s. (in Ukrainian)

Sverstiuk, Ye. (1999). Na sviati nadii: Vybrane: esei y literaturno-krytychni statti [On holy hope: Selected: essays and literary and critical articles]. Kyiv, 784 s. (in Ukrainian)

Svitlychna, H. (1973). Litozbir. Vybrane [Litozbir. Selected]. Kyiv, 158 s. (in Ukrainian)

Skovoroda, H. (1972). Literaturni tvory [Literary works]. Kyiv, 436 s. (in Ukrainian)

Skovoroda, H. (2005). Tvory [Works]. U 2 t. Kyiv, t 1, 528 s. (in Ukrainian)

Sokulskyi, I. (1997). Oznachennia voli [The meaning of freedom]. Dnipropetrovsk, 352 s. (in Ukrainian)

Chernyshov, K. (1999). Buvaie tak, shcho dukh Skovorody [It happens that the spirit of Skovoroda]. [U:] Savchenko, V. (uporiad.). Antolohiia poezii Prydniprovia. Dnipropetrovsk, s. 370. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Біляцька, В. (2022). Поетична Сковородиніана Придніпров’я. Філологічний часопис, (2), 134–143. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268666

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО