Концепція художньої літератури у книжці «Одробини» Петра Сороки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268668

Ключові слова:

художність, віддзеркалення, характер, новела, контекст

Анотація

У статті проаналізовано концепцію художньої літератури українського письменника Петра Сороки на матеріалі книжки малої прози «Одробини» (2019). У цьому виданні автор прямо висловлює свої погляди на літературу, робить відступи, коментує творчу працю, перебіг розповіді, програмно окреслює власне розуміння художності, що створює важливий баланс між авторськими інтенціями та конкретними творами. У ширшому контексті книжка є цінним матеріалом для дослідження жанру новели в сучасній українській літературі, природи мистецтва та нинішнього розуміння художності. Сорока вважав її вершиною своєї творчості. Утім, збірка лишилася малопоміченою. Саме цим зумовлена актуальність розвідки.

Мета статті – розкрити концепцію художньої літератури у книжці «Одробини». Для досягнення мети поставлено два головні завдання: проаналізувати авторські рефлексії (1) та простежити, як реалізуються або не реалізуються інтенції автора в конкретних творах (2).

У статті прокоментовано ключову тезу автора-розповідача про те, що література має дзеркально відбивати життя, акцентовано на теологічній аргументації цього погляду на літературу (найкращий митець – Бог, бо творить реальні людські долі, завдання літератури – не вигадувати, а показати придумане Богом) та зроблено висновок, що Сорока свідомо усуває більшість складників художності, передусім – авторські вигадку і змістоутворення. Письменник залишає дещицю для виписування характерів, зображення свого часу та майстерності переказування вихоплених із життя історій. У висновку констатовано, що ті складники, які автор постулює як художні, сьогодні втратили свій статус, бо притаманні також багатьом нехудожнім жанрам або текстам, що їх використовують у нехудожніх сферах. Єдине, що залишається і що є точкою погодження щодо художності між автором і читачем, – це вказівка на жанр. Автор називає свої твори «новелами». Отже, художність «Одробин» визначається конвенційною домовленістю із читачем щодо жанрового вектора зібраних у книжці текстів і відповідним рецептивним контекстом. Новели Петра Сороки споріднені з тим мистецтвом, межі якого визначають не контури реквізиту, а завжди рухливий простір соціальної уяви. У цьому сенсі вони є новітнім, сучасним явищем.

Зроблені висновки про концепцію художньої літератури у збірці «Одробини» можуть слугувати ґрунтом для подальших досліджень творчості Петра Сороки, а також малої прози сучасних українських письменників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тарас Головань, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Гаврилюк, Н. (2020). Життя трагічне, життя прекрасне (22.02.2020). [У:] Золота пектораль. URL: http://zolotapektoral.te.ua/життя-трагічне-життя-прекрасне/ (дата запиту: 01.06.2022).

Карасьов, М. (2015). Ловець слова: про «Шедевр» Петра Сороки. [У:] Українська літературна газета, 8 трав., с. 15.

Кореновська, Л. (2015). Багатоаспектність таланту Петра Сороки. [У:] Слово і Час, 10, с. 18–28.

Сорока, П. (2019). Одробини: новели реальні та ірреальні. Тернопіль, 256 с.

Шовкошитний, В. (2015). «Шедевр» Петра Сороки: текст і надтекст, або Великі можливості малої прози. [У:] Літературна Україна, 26 березня, с. 12.

Salis, F. (2021). The Meanings of Fictional Names. [In:] Organon F, 28/1, pp. 9–43.

REFERENCES

Havryliuk, N. (2020). Zhyttia trahichne, zhyttia prekrasne [Life is tragic, life is beautiful] (22.02.2020). [In:] Zolota pectoral. URL: http://zolotapektoral.te.ua/життя-трагічне-життя-прекрасне/ (accessed 01.06.2022). (in Ukrainian)

Karasov, M. (2015). Lovets slova: pro «Shedevr» Petra Soroky [Catcher of words: about «Masterpiece» by Petro Soroka]. [In:] Ukrainska literaturna hazeta, 8 trav., s. 15. (in Ukrainian)

Korenovska, L. (2015). Bahatoaspektnist talantu Petra Soroky [The multifaceted talent of Petro Soroka]. [In:] Slovo i Chas, 10, s. 18–28. (in Ukrainian)

Soroka, P. (2019). Odrobyny: novely realni ta irrealni [Details: short stories are real and unreal]. Ternopil, 256 s. (in Ukrainian)

Shovkoshytnyi, V. (2015). «Shedevr» Petra Soroky: tekst i nadtekst, abo Velyki mozhlyvosti maloi prozy [«Masterpiece» by Petro Soroka: text and supertext, or Great possibilities of short prose]. [In:] Literaturna Ukraina, 26 bereznia, s. 12. (in Ukrainian)

Salis, F. (2021). The Meanings of Fictional Names. [In:] Organon F, 28/1, pp. 9–43. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Головань, Т. (2022). Концепція художньої літератури у книжці «Одробини» Петра Сороки. Філологічний часопис, (2), 144–151. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268668

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО