Табірна жіноча проза (за «Спогадами» Надії Суровцової)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268682

Ключові слова:

документалістика / література факту / nonfiction, жіноча проза, табірна проза, художня біографія

Анотація

У «Спогадах» Надія Суровцова рефлексує свій тюремний і табірний досвіди. Перед нами унікальний зразок жіночої літератури nonfiction, який фіксує шлях молодої жінки на Голгофу (тюрми, табори). Авторка фокусується не тільки на власних почуттях і розмислах, а й на побуті, людях, котрі були поруч, та їх історіях. Хоч не йдеться про максимальну відвертість, однак не оминає вона і специфіки жіночої тілесності в умовах ув’язнення. Шлях на «Голгофу» для Надії Суровцової – це й безупинне загартовування власного характеру, прагнення «випити чашу до дна» в нових випробуваннях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Юрчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Галич, О. А. (2013). Документальна література та глобалізаційні процеси у світі. Луганськ, 264 с.

Голуб, О. (упоряд.) (2012). Поезія із-за ґрат: антологія. Київ, 872 с.

Забужко, О. (2006). Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика. Київ, 352 с.

Колошук, Н. (2006). Табірна проза в парадигмі постмодерну. Луцьк, 500 с.

Колошук, Н. (2016). Жіноча «емансипація» в ҐУЛАҐу (за збірками табірної поезії та спогадами в’язнів): зворотний бік комуністичної утопії. [У:] Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство, 8 (333), с. 69–76.

Коцюбинська, М. Х. (2001). «Зафіксоване і нетлінне»: Роздуми про епістолярну творчість. Київ, 300 с.

Коцюбинська, М. Х. (2004). Мої обрії. У 2 т. Київ, т. 2, 386 с.

Рарицький, О. А. (2016). Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). Київ, 344 с.

Суровцова, Н. (1996). Спогади. Київ, 432 с.

Таран, Л. (2019). Яблуня. Львів, 176 с.

Фуко, М. (2020). Наглядати й карати. Народження в’язниці. Київ, 452 с.

Якименко, Л. і Кривошея, І. (2019). Надія Суровцова (1896–1985): у пошуках втраченого часу. Київ, 200 с.

Якименко, Л. М. (2010). Надія Суровцова: життя та творчість (1896–1985 рр.). Луганськ, 272 с.

REFERENCES

Halych, O. A. (2013). Dokumentalna literatura ta hlobalizatsiini protsesy u sviti [Documentary literature and the processes of globalization in the world]. Luhansk, 264 s. (in Ukrainian)

Zabuzhko, O. (2006). Khroniky vid Fortinbrasa. Vybrana eseistyka [The Chronicles of Fortinbras. Selected essays]. Kyiv, 352 s. (in Ukrainian)

Koloshuk, N. (2016). Zhinocha «emansypatsiia» v GULAGu (za zbirkamy tabirnoi poezii ta spohadamy viazniv): zvorotnyi bik komunistychnoi utopii [Women’s «emancipation» in the GULAG (according to collections of camp poetry and memories of prisoners): the reverse side of the communist utopia]. [In:] Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo, 8 (333), s. 69–76. (in Ukrainian)

Koloshuk, N. (2006). Tabirna proza v paradyhmi postmodernu [Camp prose in the postmodern paradigm]. Lutsk, 500 s. (in Ukrainian)

Kotsiubynska, M. Kh. (2001). «Zafiksovane i netlinne»: Rozdumy pro epistoliarnu tvorchist [«Fixed and imperishable»: Reflections on epistolary creativity]. Kyiv, 300 s. (in Ukrainian)

Kotsiubynska, M. Kh. (2004). Moi obrii [My horizons]. U 2 t. Kyiv, t. 2, 386 s. (in Ukrainian)

Holub, O. (uporiad.) (2012). Poeziia iz-za grat: antolohiia [Poetry from behind bars: an anthology]. Kyiv, 872 s. (in Ukrainian)

Rarytskyi, O. A. (2016). Partytury tekstu i dukhu (Khudozhno-dokumentalna proza ukrainskykh shistdesiatnykiv) [Scores of text and spirit (Art-documentary prose of the Ukrainian sixties)]. Kyiv, 344 s.

Surovtsova, N. (1996). Spohady [Memoirs]. Kyiv, 432 s. (in Ukrainian)

Taran, L. (2019). Yablunia [Apple tree]. Lviv, 176 s. (in Ukrainian)

Fuko, M. (2020). Nahliadaty y karaty. Narodzhennia viaznytsi [Monitor and punish. Birth of the prison]. Kyiv, 452 s. (in Ukrainian)

Yakymenko, L. M. (2010). Nadiia Surovtsova: zhyttia ta tvorchist (1896–1985 rr.) [Nadia Surovtsova: life and work (1896–1985)]. Luhansk, 272 s. (in Ukrainian)

Yakymenko, L. i Kryvosheia, I. (2019). Nadiia Surovtsova (1896–1985): u poshukakh vtrachenoho chasu [Nadia Surovtsova (1896–1985): in search of lost time]. Kyiv, 200 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

Юрчук, О. (2022). Табірна жіноча проза (за «Спогадами» Надії Суровцової). Філологічний часопис, (2), 152–159. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2022.268682

Номер

Розділ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО