DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2016.138069

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ У ТВАРИННИЦЬКІЙ ЛЕКСИЦІ СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тетяна Тищенко

Анотація


У статті на матеріалі говірок східноподільського ареалу української мови проаналізовано способи номінації у тваринницькій лексиці. Зауважено, що основними способами номінації реалій тваринництва в східноподільських говірках української мови є семантична трансформація, афіксальна деривація, композитивне словотворення, фразотворення. Аналіз тваринницької лексики засвідчив, що найпродуктивнішим способом словотворення є суфіксація. Найчастотнішою суфіксація є у лексико-семантичній групі назв тварин, де тісно пов’язані диференційні ознаки ‘вік’ та ‘розмір’. Продуктивним способом словотворення в досліджуваних говірках є осново- і словоскладання, які на формально-словотвірному рівні представлені у вигляді чистого основоскладання, складно-суфіксального основоскладання, словоскладання, словотвірної контамінації. У всіх лексико-семантичних групах відзначено значну кількість полікомпонентних номінацій реалій тваринництва. Вони мають переважно структуру атрибутивних словосполучень.

Ключові слова: номінаційні процеси; способи номінації; східноподільські говірки української мови; тваринницька лексика; семантична трансформація; афіксальна деривація; композитивне словотворення; фразотворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухтий, Н. В. Овцеводческая лексика говоров Херсонщины : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Украинский язык» / Н. В. Бухтий. – Днепропетровск, 1991. – 19 с.

Герман, К. Ф. К вопросу о развитии пастушеской терминологии в славянских язиках (наименование самца овцы) / К. Ф. Герман // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1977. – М. : Наука, 1979. – С. 37–45.

Гороф’янюк, І. В. Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок / І. В. Гороф’янюк // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 89–100.

Гриценко, П. Е. Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Украинский язык» / П. Е. Гриценко. – К., 1980. – 29 с.

Гриценко, П. Ю. Діалектна лексика з конкретним значенням / П. Ю. Гриценко // Структурні рівні українських говорів. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 91–121.

Гриценко, П. Ю. Дослідження лексики українських говорів / П. Ю. Гриценко // Мовознавство. – 1984. – № 5. – С. 22–30.

Гриценко, П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики / П. Ю. Гриценко. – К. : Наук. думка, 1984. – 227 с.

Гриценко, П. Ю. Структурна організація назв свійських тварин (на матеріалі західностепових говірок) / П. Ю. Гриценко // Мовознавство. – 1980. – № 2. – С. 48–57.

Гриценко, П. Ю. Тваринницька лексика українських західностепових говірок. Питання організації тематичної групи / П. Ю. Гриценко // Структура українських говорів. – К. : Наук. думка, 1982. – С. 142–170.

Дзендзелевский, И. А. Овцеводская лексика закарпатських говоров / И. А. Дзендзелевский // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. – М. : Наука, 1965. – С. 122–123.

Карпова, В. Л. Назви тварин та слова на означення пов’язаних з ними понять у мові пам’яток ХІV – ХV ст. / В. Л. Карпова // Питання історії української мови. – К. : Наук. думка, 1970. – С. 26–52.

Клепикова, Г. П. Славянская пастушеская терминология: ее генезис и распространение в языках карпатского ареала / Г. П. Клепикова. – М. : Наука, 1977. – С. 162–188.

Клименко, Н. Ф. Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови / Н. Ф. Клименко // Українська мова. – 2003. – № 3–4. – С. 83–105.

Куриленко, В. М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах / В. М. Куриленко. – Глухів, 2004. – 260 с.

Куриленко, В. М. Лексика тваринництва поліських говорів / В. М. Куриленко. – Суми : Мрія, 1991. – 87 с.

Пуйо, И. Ю. Скотоводческая лексика украинских говоров района Карпат : автореф. дис. на соискание научной степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Украинский язык» / И. Ю. Пуйо. – К., 1981. – 24 с.

Скорофатова, А. О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках : монографія / Анна Олександрівна Скорофатова. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 369 с.

Способы номинации в современном русском языке / Д. Н. Шмелев, А. Ф. Журавлев, О. П. Ермакова и др.; отв. ред. Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1982. – 296 с.

Шеремета, Н. П. Південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя (за матеріалами тваринницької лексики) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Шеремета Наталія Петрівна. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 321 с.

Ястремська, Т. О. Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. О. Ястремська. – К., 2002. – 19 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)