DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2016.138073

ЗАГОЛОВОК ЯК ОСОБЛИВА НОМІНАТИВНО-ПРЕДИКАТИВНА ОДИНИЦЯ

Людмила Юлдашева

Анотація


Статтю присвячено визначенню лінгвальної сутності заголовка художнього твору. З’ясовано, що заголовки як своєрідні мікротексти, здатні відображати загальнокультурний контекст та окрему інформацію про епоху. Заголовки об’єднані в незамкнену мовну мікросистему, змінну в просторі й часі. Семантика заголовків – це своєрідна сув’язь денотативного, сигніфікативного і референтного складників та конотативних, етимологічних, асоціативних елементів значення. Визначено, що заголовок функціює на інформаційному, лінгвальному, психологічному, емоційно-експресивному рівнях тощо.

Обґрунтовано положення про те, що формально заголовок може бути виражений будь-якими мовними одиницями, зокрема реченням, словосполученням чи словом, натомість він не тотожний жодному з них, а є диктумним іменем тексту.

Досліджено амбівалентність заголовка, яка полягає в тому, що він, перебуваючи в діалектичних зв’язках із текстом, здатний виявляти двоїсту природу: водночас це два самостійні тексти й структурні компоненти одного цілого.

Ключові слова: назва твору; заголовок твору; диктема; номінація; предикація; тематизація; стилізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блох, М. Я. Диктема в уровневой структуре языка / М. Я. Блох // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4. – С. 56–67.

Богданова, О. Ю. Заглавие как семантико-композиционный элемент художественного текста : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / О. Ю. Богданова. – Ярославль, 2008. – 22 с.

Гальперин, И. Р. Текст как объект лигвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.

Грицюк, Л. Ф. До питання про лінгвістичний статус заголовка / Л. Ф. Грицюк // Мовознавство. – 1989. – № 5. – С. 55–58.

Грицюк, Л. Ф. Образно-семантичний підхід до класифікації заголовків / Л. Ф. Грицюк // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 51–56.

Джанджакова, Е. В. О поэтике заглавий / Е. В. Джанджакова // Лингвистика и поэтика. – М. : Наука, 1979. – С. 207–214.

Доблаев, Л. П. Смысловая структура текста и проблемы его понимания / Л. П. Доблаев. – М. : Педагогика, 1982. – 176 с.

Домашнев, А. И. Интерпретация художественного текста : немецкий язык / А. И. Домашнев, И. П. Шишкина, Е. А. Гончарова. – М. : Просвещение, 1989. – 208 с.

Кожина, H. A. О функциях заглавия художественного произведения / H. A. Кожина // Вопросы современного состояния и исторического развития русского языка. – М. : б. и., 1984. – С. 10–11.

Кожина, Н. А. Заглавие художественного произведения : Структура, функции, типология (на материале русской прозы XIX–XX вв.) / H. A. Кожина – М. : Наука, 1986. – 288 с.

Кржижановский, С. Д. Заглавие [Электронный ресурс] / С. Д. Кржижановский // Литературная энциклопедия : Словарь литературных терминов / под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого и др. – Режим доступа : smalt.karelia.ru/~filolog/pdf2/Lit/1-131.pdf.

Лайне, С. В. Функции и виды заглавий в комсомольской газете / С. В. Лайне. – М. : Высшая школа, 1982. –130 с.

Ламзина, А. В. Заглавие [Электронний ресурс] / А. В. Ламзина. – Режим доступа : www.wiki.kspu.karelia.ru/index.php/

Ноздрина, Л. А. Заглавие текста / Л. А. Ноздрина // Грамматика и смысловые категории текста : сб. научн. тр. им. М. Тореза. – М. : б. и., 1982. – Вып. 189. – С. 191–192.

Пешковский, A. M. Русский синтаксис в научном освещении / A. M. Пешковский. – М. : УРСС, 2001. – 450 с.

Попов, A. C. Синтаксическая структура современных газетных заглавий и ее развитие / A. C. Попов // Развитие синтаксиса современного русского языка. – М. : Наука, 1966. – С. 95–126.

Траченко, О. М. Парадигма заголовків / О. М. Траченко // Іноземна філологія. – 1990. – № 97. – С. 84–90.