DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2016.138148

ДО ПИТАННЯ ОНОМАСТИЧНОЇ МЕТОНІМІЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ НОМЕНКЛАТУРНИХ ТЕРМІНІВ В ОЙКОНІМІЇ ЧЕРКАЩИНИ

Ірина Гонца, Ольга Молодичук

Анотація


У статті проаналізовано творення назв населених пунктів Черкащини з точки зору семантики твірної основи та мотиваційних відношень. Особливу увагу зосереджено на докладному описі структурно-граматичних особливостей пропріативів, утворених від адміністративно-господарських термінів і географічних номенклатурних лексем. Водночас прокоментовано мотиваційні відношення, які виникали між денотатом та ойконімом у момент назвотворення, встановлено вплив екстралінгвальних чинників на процес формування ойконімійної системи Черкащини.
Ключові слова: пропріатив; адміністративно-господарський термін; апелятив; географічна номенклатурна лексема; дериват.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербич, С. Мікротопонімія як відбиття розвитку лексико-семантичної моделі «апелятив – онім» / С. Вербич // Наукові записки. – Випуск 37. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 16–18.

Громко, Т. В. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини / Громко Т. В., Лучик В. В., Поляруш Т. І.; відп. ред. В. В. Лучик. – Київ – Кіровоград : РВГУЦ КДПУ, 1999. – 224 с.

Данилюк, О. К. Словник народних географічних термінів Волині / О. К. Данилюк. – Луцьк : Настир’я, 1997. – 108 с.

Демчук, М. О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців ХІV–ХVІІ ст. / М. О. Демчук. – К. : Наук. думка, 1988. – 172 с.

Жучкевич, В. А. Местные географические термины в топонимии Белоруссии / В. А. Жучкевич // Местные географические термины. – М. : Мысль, 1970. – С. 138–145.

Карпенко, Ю. О. Онімізація і трансонімізація як словотвірний акт / Ю. О. Карпенко // 6 Республіканська ономастична конференція, 4–6 грудня 1990 р. : Тези доповідей і повідомлень. – Ч. 1 : Теоретична та історична ономастика. – Одеса, 1990. – С. 35–37.

Корепанова, А. П. Нарада про місцеві географічні терміни в топонімії / А. П. Корепанова // Повідомлення Української ономастичної комісії. – К. : Наук. думка, 1968. – Вип. 7. – С. 20–27.

Корепанова, А. П. Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни / А. П. Корепанова. – К. : Наук. думка, 1969. – 100 с.

Мурзаев, Э. М. Словарь народных географических терминов / Э. М. Мурзаев. – М. : Мысль, 1984. – 653 с.

Подольская, Н. В. Типовые восточнославянские топоосновы. Словообразовательный анализ / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 1983. – 160 с.

Поляруш, Т. Моделі pluralia tantum на -и, -і, -а в різних топонімічних класах / Т. Поляруш // Проблеми слов’янської ономастики. – Ужгород : УДУ, 1999. – С. 139–142.

Словарь української мови / за ред. Б. Д. Грінченка. – К., 1907–1909. – Т. 1–4.

Черепанова, Е. О. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья / Е. О. Черепанова. – Сумы, 1984. – 275 с.

Шульгач, В. П. Ойконімія Волині: Етимологічний словник-довідник / В. П. Шульгач. – К. : Кий, 2001. – 189 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)