DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138867

МЕТАФОРИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інна Коломієць

Анотація


У статті проаналізовано поняття «метафора» та осмислено її природу в термінологічних сенсах: метафора в контексті мислення й у площині мови (художнього слова). Відтак, у сучасному розумінні метафора постає не як просте перенесення за подібністю, а як складна багатофункціональна дискурсивна категорія з тенденцією до відокремлення в самостійний науково-міждисциплінарний термін. Функціональні особливості метафоричних фігур у мові художньої прози І. Нечуя- Левицького з’ясовано на матеріалі повісті «Кайдашева сім’я». Зображально-виражальний потенціал метафорики художньої прози І. Нечуя-Левицького засвідчує особливості мовної картини світу письменника, відображає його власний світогляд, соціальні стереотипи, а також безпосередній зв’язок із сюжетом твору. Метафори як характерні ознаки художньої прози І. Нечуя-Левицького ілюструють її концептуальні засади, відображають особливості мовомислення письменника, а також є результатом реалізації певної стилістично-стильової настанови митця слова, зокрема створення соціально-побутової повісті, у центрі якої перебувають природа, суспільство та окремо людина з її настроями, думками, переживаннями.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амбіцька А. Архетипи в художньому світі І. Нечуя-Левицького / А. Амбіцька // Дивослово. – 2011. – № 9. – С. 53–57.

Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор / Тетяна Вознюк // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 47–50.

Дудик П. С. Стилістика української мови / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с.

Дятчук В. В. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови / В. В. Дятчук, Л. О. Пустовіт. – К. : Наук. думка, 1983. – 156 с.

Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія / В. І. Кононенко. – К. : Вища школа, 2008. – 327 с.

Кравець Л. Метафора у лінгвофілософських теоріях ХХ століття / Лариса Кравець // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 6. – С. 42–45.

Маслова В. А. Лингвокультурология : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / В. А. Маслова. – 2-е изд., стереотип. – М. : «Академия», 2004. – 208 с.

Мялковська Л. М. Метафора як елемент художньої комунікації у творах Івана Нечуя-Левицького // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки. Мовознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 89–93.

Тараненко О. О. Метафора / О. О. Тараненко // Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін.] – 2-тє вид., зі змін. і доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 334–337.