№ 1 (2015)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ У ГОВІРКАХ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ PDF
Ганна Березовська
СЕМАНТИЧНІ ПІДРЯДНІ СПОЛУЧНИКИ ЯК ЗАСОБИ ПОЄДНАННЯ ПАРЦЕЛЯТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ PDF
Галина Весельська
РОЛЬ МОВИ У ВИНИКНЕННІ ЕТНІЧНИХ КОРДОНІВ У МІСТІ БЕРЕГОВО PDF
Корнелія Гіреш-Ласлов
ОЗНАЧАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ЯК СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ М. ДОЧИНЦЯ (на матеріалі роману «ВІЧНИК») PDF
Галина Гримашевич
КОЛЬОРОПИС ЛЮКО ДАШВАР PDF
Олена Дуденко
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТАРІЛОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО», «РОКСОЛАНА» PDF
Лариса Задояна
МІЖУЗРОЎНЕВАЯ АМАНІМІЯ ПАРЭМІЯЛАГІЧНЫХ, ФРАЗЕАЛАГІЧНЫХ І ЛЕКСІЧНЫХ АДЗІНАК МОВЫ PDF (Беларуская)
Яўген Іваноў
КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И МЕТАФОРИЗАЦИЯ ТОПОНИМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ PDF (Русский)
Эржебет Йонаш
МЕТАФОРИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Інна Коломієць
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА МІСТІ УМАНІ: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
Зоя Комарова
МОВНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ В ЕТНІЧНО ЗМІШАНИХ СІМ’ЯХ PDF
Золтан Кормочі
ЛЕКСИКОН УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ БАЛАД PDF
Ольга Молодичук
ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА КОРЕФЕРЕНТНОСТІ PDF
Галина Осіпчук
ЛЕКСИКА СЕЛА СТРИГАНЦІ ЯК ОБ’ЄКТ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ. К 1 (КАБÁК – КАПЕЛЮ́ Х) PDF
Любов Осташ, Роман Осташ
РЕЛІКТОВІ ЯВИЩА В ХОЛМСЬКИХ ГОВІРКАХ PDF
Надія Осташ
ПАНЯЦЦЕ ПАРЭМІЯЛАГІЧНАГА ФОНДУ МОВЫ І ПРЫНЦЫПЫ ЯГО ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫІ (у сувязі з вызначэннем універсальнага і нацыянальнага кампанентаў у парэміялагічнай сістэме мовы) PDF (Беларуская)
Юлія Петрушэўская
МОТИВАЦІЯ ТОПОНІМІКОНУ МІСТА КИЄВА PDF
Наталія Савчук
СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОСВОЄННЯ АНТРОПОНІМНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕЗІЇ ІВАНА МАЛКОВИЧА PDF
Ірина Хлистун
ПРАГМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ PDF
Світлана Шуляк

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ТІЛЕСНІСТЬ Й ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПОВІСТІ АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА «ОБРАЗА» PDF
Лідія Кавун
ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ У ПРОЗІ В. ЛЕОНТОВИЧА PDF
Олена Наконечна, Леся Поліщук
ТІЛО ЕПІЧНОГО БОГАТИРЯ-КОЗАКА ЯК МІКРОКОСМ PDF
Наталія Ярмоленко

МЕТОДИКА

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Ірина Барабаш
ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ УМІНЬ І КРЕАТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Мар’яна Ємельянова
РОЛЬ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ- ФІЛОЛОГІВ PDF
Валентина Коваль
КОМПЕТЕНТНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ‒ ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОВНОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Лідія Мамчур, Ірина Кучеренко
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ PDF
Катерина Маслюк
ОДИНИЦІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПОНЯТТЯ PDF
Алла Нікітіна