МОТИВАЦІЯ ТОПОНІМІКОНУ МІСТА КИЄВА

Автор(и)

  • Наталія Савчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

DOI:

https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138877

Анотація

Стаття присвячена дослідженню топонімів в українській мові. У статті досліджено поняття «топоніміку» та висвітлено особливості мотивації топонімів. Методом вибірки зі словника-довідника відібрано топоніми міста Києва. Автор наводить класифікації топонімів в сучасній українській лінгвістиці. Запропоновано власну класифікацію топонімів міста Києва, в основу якої покладено критерій мотивації. Охарактеризовано етимологію походження назв, які послужили мотиваційним підґрунтям для утворення топонімів міста Києва.

Біографія автора

Наталія Савчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри
практичного мовознавствa

Посилання

Бондалетов В. Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. спец. «Русский язык и литература» / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение,1983. – 224 с.

Бучко Д. Г. Характеристика номінації поселень давно і новозаселених територій України (на матеріалі ойконімії Тернопільщини та Миколаївщини) / Д. Г. Бучко //

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2(19)2008 – 1(20)2011. – С. 112–123.

Гирич І. Б. Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості / І. Б. Гирич // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8. – С. 133–141.

Гирич І. Б. Топонімія Києва як відбиття історичної пам’яті / І. Б. Гирич // Пам’ятки України : Історія та культура. Науковий часопис. – 2014. – № 5. – С. 62–71.

Гнатишин О. Походження топонімів України / О. Гнатишин // Колосок. – 2015. – № 3. – С. 40–43.

Дідур Ю. І. Мотиваційна структура ергонімікону / Ю. І. Дідур // Записки з ономастики : збірник наукових праць / ред. кол. О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 16. – С. 51–59.

Лучик В. В. Відновлення історичних топонімів як чинник українського державотворення / В. В. Лучик // Маґістеріум: мовознавчі студії. – 2011. – № 43. – С. 49–53.

Мороз О. А. Топоніми в українській мові: когнітивний, прагматичний, конотативний аспекти [Електронний ресурс] / О. А. Мороз // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія. – 2011. – Вип. 5. – С. 45–51. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2011_5_13.pdf

Непоп-Айдачич Л. В. Топоніми, похідні від назв квітів, у польській мовній картині світу / Л. В. Непоп-Айдачич // Мовознавство. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2010. – Вип. 12. – С. 120–125.

Павлюк В. І. До питання писемної та усної інтерпретації топонімів сучасної англійської мови [Електронний ресурс] / В. І. Павлюк. – Режим доступу:

http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/393

Панєкіна Т. І. Назва Київ в українських прислів’ях та приказках [Електронний ресурс] / Т. І. Панєкіна. – Режим доступу: http://karpenko.in.ua/wpcontent/uploads/2012/12/Panekina.pdf

Пономаренко Л. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання / Л. Пономаренко, О. Різник. – К. : Вид-во «Павлім», 2003. – 124 с.

Річки, струмки, протоки, затоки і канали Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wek.kiev.ua/

Сизова Е. А. К проблеме классификации топонимических единиц / Е. А. Сизова // Университетские чтения – 2011. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. – Ч. V. – Пятигорск : ПГЛУ, 2011. – С. 209–213.

Суперанская А. В. Имя через века и страны / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1990. – 192 с.

Тищенко О. М. Топоніміка Комишанського краю Херсонської області / О. М. Тищенко // Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 46–50.

Ханмагомедов Х. Л. Географический фактор в топонимии / Х. Л. Ханмагомедов // Вестн. Прикарпат. ун-та. Сер. филология. – 2011. – № 29–31. – С. 31–35.

Цветкова Е. В. Мотивированность – немотивированность в топонимии (на материале костромской топонимии) / Е. В. Цветкова // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2010. – Т. 16. – № 2. – С. 202–206.

Яцій В. О. Назви населених пунктів Івано-Франківської області, мотивовані християнськими канонічними іменами / В. О. Яцій / Λоγоς όνоμαστική / гол. ред. Є. С. Отін. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – № 2. – С. 37–47.

##submission.downloads##

Як цитувати

Савчук, Н. (2018). МОТИВАЦІЯ ТОПОНІМІКОНУ МІСТА КИЄВА. Філологічний часопис, (1). https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138877

Номер

Розділ

МОВОЗНАВСТВО