DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138877

МОТИВАЦІЯ ТОПОНІМІКОНУ МІСТА КИЄВА

Наталія Савчук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню топонімів в українській мові. У статті досліджено поняття «топоніміку» та висвітлено особливості мотивації топонімів. Методом вибірки зі словника-довідника відібрано топоніми міста Києва. Автор наводить класифікації топонімів в сучасній українській лінгвістиці. Запропоновано власну класифікацію топонімів міста Києва, в основу якої покладено критерій мотивації. Охарактеризовано етимологію походження назв, які послужили мотиваційним підґрунтям для утворення топонімів міста Києва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондалетов В. Д. Русская ономастика : учеб. пособие для студ. спец. «Русский язык и литература» / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение,1983. – 224 с.

Бучко Д. Г. Характеристика номінації поселень давно і новозаселених територій України (на матеріалі ойконімії Тернопільщини та Миколаївщини) / Д. Г. Бучко //

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 2(19)2008 – 1(20)2011. – С. 112–123.

Гирич І. Б. Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості / І. Б. Гирич // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8. – С. 133–141.

Гирич І. Б. Топонімія Києва як відбиття історичної пам’яті / І. Б. Гирич // Пам’ятки України : Історія та культура. Науковий часопис. – 2014. – № 5. – С. 62–71.

Гнатишин О. Походження топонімів України / О. Гнатишин // Колосок. – 2015. – № 3. – С. 40–43.

Дідур Ю. І. Мотиваційна структура ергонімікону / Ю. І. Дідур // Записки з ономастики : збірник наукових праць / ред. кол. О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 16. – С. 51–59.

Лучик В. В. Відновлення історичних топонімів як чинник українського державотворення / В. В. Лучик // Маґістеріум: мовознавчі студії. – 2011. – № 43. – С. 49–53.

Мороз О. А. Топоніми в українській мові: когнітивний, прагматичний, конотативний аспекти [Електронний ресурс] / О. А. Мороз // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія. – 2011. – Вип. 5. – С. 45–51. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2011_5_13.pdf

Непоп-Айдачич Л. В. Топоніми, похідні від назв квітів, у польській мовній картині світу / Л. В. Непоп-Айдачич // Мовознавство. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2010. – Вип. 12. – С. 120–125.

Павлюк В. І. До питання писемної та усної інтерпретації топонімів сучасної англійської мови [Електронний ресурс] / В. І. Павлюк. – Режим доступу:

http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/393

Панєкіна Т. І. Назва Київ в українських прислів’ях та приказках [Електронний ресурс] / Т. І. Панєкіна. – Режим доступу: http://karpenko.in.ua/wpcontent/uploads/2012/12/Panekina.pdf

Пономаренко Л. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання / Л. Пономаренко, О. Різник. – К. : Вид-во «Павлім», 2003. – 124 с.

Річки, струмки, протоки, затоки і канали Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wek.kiev.ua/

Сизова Е. А. К проблеме классификации топонимических единиц / Е. А. Сизова // Университетские чтения – 2011. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. – Ч. V. – Пятигорск : ПГЛУ, 2011. – С. 209–213.

Суперанская А. В. Имя через века и страны / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1990. – 192 с.

Тищенко О. М. Топоніміка Комишанського краю Херсонської області / О. М. Тищенко // Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 46–50.

Ханмагомедов Х. Л. Географический фактор в топонимии / Х. Л. Ханмагомедов // Вестн. Прикарпат. ун-та. Сер. филология. – 2011. – № 29–31. – С. 31–35.

Цветкова Е. В. Мотивированность – немотивированность в топонимии (на материале костромской топонимии) / Е. В. Цветкова // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2010. – Т. 16. – № 2. – С. 202–206.

Яцій В. О. Назви населених пунктів Івано-Франківської області, мотивовані християнськими канонічними іменами / В. О. Яцій / Λоγоς όνоμαστική / гол. ред. Є. С. Отін. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – № 2. – С. 37–47.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)