DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138888

КОМПЕТЕНТНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ ‒ ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОВНОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Лідія Мамчур, Ірина Кучеренко

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність і значущість розвитку ключових компетентностей особистості в системі загальної освіти в Україні. Схарактеризовано поняття «життєва компетентність», «уміння вчитися», «комунікативна компетентність». З’ясовано сутність комунікативної компетентності як стрижневої в аспекті розвитку мовної особистості учня. Розглянуто комунікативну компетентність, що в науковому просторі постає одночасно як предметна (в аспекті синтезування мовних, мовленнєвих, власне комунікативних, соціокультурних, діяльнісних знань, умінь, навичок, досвіду) і загальнопредметна (вміння спілкуватися). Окреслено шляхи формування комунікативної компетентності учня основної школи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Біляєв О. М. Лінгводидактика української мови : навч.-метод. посібник / О. М. Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.

Гез Н. Формирование коммуникативной компетенции как объект исследований / Н. Гез // Иностранные языки в школе. ‒ 1985. – № 4. – С. 17‒23.

Голуб Н. Ситуативний метод на уроках української мови в школі / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 7. – С. 18–23.

Гофрон А. Філософські засади сучасних європейських освітніх тенденцій : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Філософія освіти» / А. Гофрон. – К., 2005. – 47 с.

Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посібник / за ред. Л. В. Сохонь та ін. – К. : Богдана, 2003. – 530 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Кремень В. Освіта і суспільство в парадигмі синергетичного мислення / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2012. − № 2. − С. 5−11.

Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей / М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 256 с.

Сібіль О. Компетентність випускника школи / О. Сібіль // Завуч. – 2004. ‒ № 8 (194). – С. 11‒12.

Словник-довідник з української лінгводидактики / за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)