DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2015.138891

ОДИНИЦІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПОНЯТТЯ

Алла Нікітіна

Анотація


У статті проаналізовано основні лінгводидактичні поняття педагогічного дискурсу вчителя-словесника. Авторка на основі аналізу науково-методичної літератури й проведеного дослідження систематизувала основні лінгводидактичні поняття педагогічного дискурсу, визначила їх взаємозв’язки та взаємозумовленості. Зокрема, уточнила поняття «педагогічний дискурс учителя-словесника», запропонувала визначення поняття «лінгводидактичний дискурс» та схарактеризувала такі поняття, як мовленнєвий акт, мовленнєвий крок, мовленнєвий цикл, мовленнєва ситуація, мовленнєва подія, мовленнєва стратегія, мовленнєва тактика, мовленнєвий жанр

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтін М. М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках: досвід філософського аналізу / М. М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття ; за ред. М. Зубрицької. – Л. : Літопис, 1996. – С. 318–322.

Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології : навч. посіб. / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Академія, 2006. – 248 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с.

Габидуллина А. Р. Учебно-педагогический дискурс : монография / Алла Рашатовна Габидуллина. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2009. – 292 с.

Григорьева В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагматический и когнитивный аспекты : монография / Валентина Сергеевна Григорьева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2007. – 288 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://window.edu.ru/resource/733/56733/files/k_Grigoreva.pdf

Ежова Т. В. Педагогический дискурс и его проектирование [Електронний ресурс] / Татьяна Владимирова Ежова // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. – Режим доступу :

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-5.htm

Педагогическое речеведение : словарь-справочник / сост. А. А. Князьков ; под ред. Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской. – 2-е изд., испр. и доповн. – М. : Флинта ; Наука, 1998. – 312 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термін. енцикл. / Олена Олександрівна Селіванова. – К. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / Катерина Серажим ; за ред. В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київ. нац. ун-т

імені Тараса Шевченка, 2002. – 392 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)