DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2017.139107

«СЛОВНИК СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОМІНАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКОМУ АРЕАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тетяна Тищенко

Анотація


У статті на матеріалі «Словника східноподільських говірок» описано номінаційні процеси в східноподільському ареалі української мови. Зокрема, звернуто увагу на різні типи номінації (лексичну, пропозитивну, дискурсивну), визначено структуру назв (моно- та полікомпонентні), окреслено мотиваційні зв’язки, виявлено формальні засоби номінації. Предметом дослідження обрано тематичні групи назв бджільництва, рибальства, тваринництва, традиційного сільського будівництва, одягу, взуття, прикрас, рис людини.

Номінаційні процеси розглянуті в тих тематичних групах лексики, для яких вони є найбільш характерними.

Ключові слова: номінація; типи номінації; засоби номінації; мотиваційні зв’язки; номінаційні процеси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Березовська Г. Г. Структурна організація та географія назв традиційного одягу та прикрас у східноподільських говірках : дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2011. 393 с.

Гримашевич Г. І. Актуальні проблеми дослідження середньополіських говірок // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 31. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. С. 39–42.

Гриценко П. Ю. Українська діалектна лексика: реальність і опис (деякі аспекти) // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції. Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. С. 5–24.

Горофянюк І. Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок // Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. Вип. 9 / відп. ред. Г. І. Мартинова. Черкаси, 2009. С. 89–100.

Дворянкін В. О. Номінативні процеси в українських східностепових говірках: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Ін-т української мови. Київ, 2006. 369 с.

Зелінська О. Ю. Запозичення з польської мови в українських барокових казаннях ХVІІ ст. // Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w jezyku. Slova i teksty. T. II. Czętstochowa, 2012. S. 339 –352.

Клименко Н. Ф. Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови // Українська мова. 2003. № 3–4. С. 83–105.

Лєснова В. В. Номінація людини та її рис у східнослобожанських українських говірках: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Ін-т української мови. Київ, 1999. 520 с.

Лопатин В. В. Суффиксальная универбация и смежные явления в сфере образования новых слов // Новые слова и словари новых слов. Ленинград: Наука, 1978. С. 72–80.

Никончук М. В. Ендемічна лексика // Київське Полісся: Етнолінгвістичне дослідження. Київ, 1989. С. 83–96.

Поістогова М. В. Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східноподільських говірок: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України, Ін-т української мови. Київ, 2005. 23 с.

Оскирко О. П. Номінація круп та страв із них у східноподільських говірках // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 244–248.

Скорофатова А. О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках: монографія. Луганськ: Елтон-2, 2009. 369 с.

Тищенко Т. М. Явища універбації в лексиці східноподільського ареалу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): зб. наукових праць. Вип. 16 / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2012. С. 325–330.