DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2018.142184

ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ірина Глуховцева

Анотація


У статті актуалізовано питання про збагачення фраземінікону української мови на сучасному етапі розвитку шляхом утворення неофразем, оказіональних і загальномовних варіантів, трансформ, порушено питання про пасивізацію стійких сполучень слів і способи оновлення вислову. Автор доводить, що динамічні процеси у фразеологічному складі демонструють умовний характер традиційних дефініцій фразеологічних одиниць, згідно з якими стійкість (стабільність) компонентного складу належить до універсальних (загальномовних) її ознак. Вона зазвичай релятивна, не охоплює всіх стійких сполучень слів, є радше орієнтиром у визначенні цієї мовної одиниці, ніж обов’язковою ознакою. Неофразеологізми в сучасних умовах можуть утворюватися на основі зворотів запозиченого характеру, висловів напівтермінологічного типу, перифраз-інтернаціоналізмів, жартівливо-іронічних утворень сталого характеру, які в тексті виконують яскраву стилістичну функцію та здатні до перетворень.


Ключові слова


фразеологічна одиниця; модифікація; трансформація; варіювання; варіант; модифікат; трансформа; неофраземи; мовна гра

Повний текст:

PDF

Посилання


Алефіренко, М. Ф. (1987). Теоретичні питання фразеології. Харків, 133 с.

Бабич, Н. Д. (1971). Фразеологія української мови. Чернівці, 155 с.

Білоноженко, В. М. і Гнатюк, І. С. (1989). Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. Київ, 153 с.

Бойченко, Н. О. (2002). Стійкі дієслівні сполуки у публіцистичному тексті: типологічні ознаки та експресивний потенціал. Київ, 192 с.

Глуховцева, І. Я. (2015). Динаміка української фразеології кінця ХХ – початку ХХІ століття: тенденції розвитку. Старобільськ, 179 с.

Гнатюк, И. С. (1982). Трансформация традиционных фразеологизмов в языке современной украинской художественной прозы. Киев, 24 с.

Кочерган, М. і Мінчак, Г. (2008). Динамічні процеси у фразеології української мови 90-х років ХХ ст. [У:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Frazeologia. Red. naukowa W. Mokienko i H. Walter. Opole, s. 54–58.

Кочукова, Н. І. (2004). Експресивно-виражальні можливості трансформованих стійких сполучень слів (на матеріалі української преси кінця ХХ – початку ХХІ століття). Київ, 19 с.

Кунин, А. В. (1971). Фразеологические единицы и контекст. [В:] Иностранные языки в школе, № 5, с. 2–15.

Мелерович, А. М. (2011). Современная русская фразеология (семантика – структура – текст). Кострома, 456 с.

Мокиенко, В. (2008). Фразеологическая неология как лингвистическое явление. Opole, С. 23–38.

Мокиенко, В. М. (1989). Славянская фразеология. Москва, 287 с.

Мокієнко, В. М. (1970). Варіантність як одне з джерел утворення фразеологізмів. [В:] Мовознавство, № 5, с. 39–50.

Молотков, А. И. (1977). Основы фразеологии русского языка. Ленинград, 280 с.

Пономарів, О. Д. (1993). Стилістика сучасної української мови. Київ, 248 с.

Скрипник, Л. Г. (1973). Фразеологія української мови. Київ, 278 с.

Стишов, О. (2001). Нові абревіатури мови мас-медіа кінця ХХ століття [В:] Мовознавство, № 1, с. 33–40.

Ужченко, В. Д. (2005). Фразеологія сучасної української мови. Луганськ, 400 с.