DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2018.142241

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ‘ЖІНКА’ В ПОВІСТІ «ДІВЧАТКА» О. ЗАБУЖКО

Олена Дуденко, Юлія Жирохова

Анотація


У статті проаналізовано вербальні засоби вираження концепту ‘жінка’ в повісті «Дівчатка» О. Забужко: ад’єктивні епітети, порівняння, метафори та оцінні субстантиви. У структурі концепту охарактеризовано три мікроконцепти: ‘зовнішні’, ‘внутрішні’ та ‘соціальні характеристики’.

Ключові слова


концепт ‘жінка’; мікроконцепт; вербальні засоби вираження; О. Забужко; повість «Дівчатка»

Повний текст:

PDF

Посилання


Жінка [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Жінка.

Забужко, О. (2004). Сестро, сестро. Повісті та оповідання. Київ, 240 с.

Кульбабська, Ю. (2005). Спроба психоаналітичного підходу до інтерпретації прози Оксани Забужко. [У:] Мандрівець, № 6, с. 35–41.

Куцик, О. і Колечко, М. (2015). Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології. [У:] Рідне слово в етнокультурному вимірі, с. 131–140 [Електронний ресурс]. URL: http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2015_14.pdf (дата звернення: 10.03.2018).

Ліщук, Т. Д. (2017). Вербалізація концепту ‘зовнішність людини’ в художньому мовленні ХХ – початку ХХІ ст. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Черкаси, 20 c.

Попова, З. Д. и Стернин, И. А. (2006). Когнитивно-семантический анализ языка. Воронеж, 226 с.

Словник української мови. В 11-ти т. (СУМ) [Електронний ресурс]. URL: http://sum.in.ua/.

Ставицька, Л. О. (2003). Мова і стать. [У:] Критика, № 6, с. 29–34.

Сукаленко, Т. (2010). Типізовані образні парадигми словесного втілення концепту ЖІНКА в українській мові. [У:] Українська мова, № 3, с. 81–98.

Сукаленко, Т. М. (2009). Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 20 с.

Телия, В. Н. (1996). Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва, 288 с.

Чибышева, О. А. (2005). Концепт «Женщина» в русской и английской фразеологии: (на материале предметных фразеологизмов, именующих женщину). Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук. 10.02.01 «Русский язык». Челябинск, 24 с.