DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2018.142245

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НОМЕНАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДОМАШНІХ ПТАХІВ У НІМЕЦЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Марія Кирилюк, Наталія Ставчук

Анотація


Статтю присвячено порівняльному дослідженню семантики і структури німецьких, англійських та українських фразеологічних одиниць з компонентом-орнітонімом на позначення домашніх птахів крізь призму лінгвокогнітивного підходу. Проаналізовано 128 фразеологізмів в аспекті їх структури та семантики, визначено кількісні показники типів фразеологізмів на основі їх структурно-семантичної класифікації та панівні типи в кожній мові, досліджено неметафоричні ознаки концептів домашніх птахів і специфіку їх метафоричного перенесення.


Ключові слова


фразеологічна картина світу; фразеологізми з орнітонімами в німецькій, англійській, українській мовах; концепт; неметафоричні ознаки концептів; метафоричне перенесення

Повний текст:

PDF

Посилання


Вальчук, Г. В. (2000). До питання про картину світу та про зв’язок мови й мислення. [У:] Мова і культура, вип. 2, т. І: Философия языка и культуры. Культурологический компонент языка, с. 34–37.

Кунин, А. В. (1996). Курс фразеологии современного английского языка. Москва; Дубна, 380 c.

Манакін, В. (2011). Когнітивна лінгвістика та доцільність для сучасного мовознавства. [У:] Наукові записки, вип. 95 (1), серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград, с. 10–14.

Маслова, В. А. (2001). Лингвокультурология. Москва, 208 с.

Миронова, И. В. (2001). Зоометафора в свете антропоцентричности языка. [В:] Методологические проблемы когнитивной лингвистики. И. А. Стернин (ред.). Воронеж, с. 149–151.

Москаленко, А. В. (2012). Концепт HEN в английской фразеологической картине мира. [В:] Вестник Санкт-Петербургского ун-та, сер. 9, вып. 2, с. 191–196.

Назаренко, О. В. (2001). Українська фразеологія як вираження національного менталітету. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Дніпропетровськ, 18 с.

Петрова, Н. Д. (1995). Семантичні механізми в процесі фразотворення. [У:] Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія. Київ, с. 222–232.

Селіванова, О. О. (2004). Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). Київ; Черкаси, 276 с.

Ужченко, Д. (2000). Форми виявлення культурно-національної семантики українських зоофразеологізмів. [У:] Лінгвістичні студії, вип. 6, с. 292–296.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)