DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2018.142246

ЛЕКСИКОГРАФІЧНО-ТЕКСТОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОНЯТЬ ‘ДАВНО’, ‘ДУЖЕ ДАВНО’ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ

Наталія Коваленко

Анотація


У статті досліджено особливості вживання та просторове поширення лексики та фраземіки на позначення понять ‘давно’, ‘дуже давно’ за матеріалами наративів, словників, фольклорних та етнологічних праць. Визначено, що найчастіше спектр часових проміжків засобами фразеології наповнений одиницями, що номінують історичний час у житті суспільства, країни. Реалізовуючись у нових мовленнєвих умовах, фразеологізми метафорично номінують часову реальність у різних планах: природному, фізіологічному, історичному, релігійному.

За матеріалами транскрибованих текстів із трьох наріч української мови, виявлено приклади автокоментування різних типів, визначено, що будь-яке коментування виникає тоді, коли мовець не має впевненості, що реципієнт точно його розуміє, «правильно» сприймає інформацію.


Ключові слова


фразеологічна одиниця; діалектне мовлення; говір; говірка; давно; дуже давно

Повний текст:

PDF

Посилання


Ивашко, Л. А. (1981). Очерки русской диалектной фразеологии. Ленинград, 111 с.

Івченко, А. (2000). Темпоральна фразеологія українських народних говорів: ономасіологічних аналіз семантичних рядів ‘ніколи’ і ‘дуже давно’. [У:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Зб. наук. пр. Ужгород, вип. 2, с. 114–122.

Клименко, Н. Ф. (2014). Фразеологізми – визначники часу: паралелі та відмінності в українській і новогрецькій мовах. [В:] Українська мова, № 2, с. 19–34.

Мокиенко, В. М. (1983а). За фразеологичната синонимия в българския език. [В:] България: 1300. Стати и изследования на Ленинградските българисти. София, с. 290–310.

Мокиенко, В. М. (1983б). Проблемы ареального описания восточнославянской фразеологии. [В:] Сравнительно-типологические исследования славянских языков и культур. К ІХ Международному съезду славистов. Сб. ст. Ленинград, с. 40–53.

Москаленко, А. А. (1965). Методичні рекомендації до практичних занять з української діалектології. Одеса, 64 с.

Никитина, Т. Г. (1995). Проблемы идеографического описания народной фразеологии. Москва, 96 с.

Руснак, Н. (2009). Лінгвокогнітивні та прагматичні виміри діалектних текстів буковинських говірок. Чернівці, 448 с.

Рязановский, Л. М. (1997). Идеографические аспекты немецкой фразеологии: Темпоральная фразеология. Санкт-Петербург, 200 с.

Ужченко, В. Д. і Ужченко, Д. В. (2007). Фразеологія сучасної української літературної мови. Навч. посібник. Київ, 494 с.