DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2018.142247

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ ІВАНА ФРАНКА «ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА»

Зоя Комарова

Анотація


У статті проаналізовано лексико-фразеологічні засоби вираження інтенсивності прояву емоцій і почуттів людини в українському художньому дискурсі на прикладі прозового тексту повісті І. Франка «Для домашнього огнища». З’ясовано, що більший або менший ступінь вияву психоемоційного стану репрезентують переважно лексичні і фразеологічні номінації. Засобами вираження сильного, звичайного і помірного виявів емоцій у тексті повісті слугують різні лексеми: одні з них виражають сему інтенсивності, а інші виконують функцію слів-підсилювачів внутрішніх переживань людини.

Ключові слова


художній дискурс; інтенсивність; семантика інтенсивності вияву емоційного стану; лексико-фразеологічні засоби вираження інтенсивності

Повний текст:

PDF

Посилання


Березовська-Савчук, Н. А. (2017). Синтаксичні засоби вираження емоції «Смуток» (на матеріалі лірики Ліни Костенко). [У:] Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Зб. наук. праць. Кривий Ріг, вип. 16, с. 270–280.

Варій, М. Й. (2009). Загальна психологія. Київ, 1007 c.

Волкова, І. В. і Алєксєєва, О. О. (2011). Мовні засоби вираження емоцій у сучасній українській прозі. [У:] Лінгвістичні дослідження. Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, вип. 31, с. 111–117.

Ігнатенко, Д. Є. (2015). Категорія інтенсивності у фразеології. [У:] Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Зб. наук. праць. Вінниця, вип. 30, с. 5–17.

Кость, І. Я. (2011). Механізми вербалізації емоційного стану людини в українському прозовому тексті. [У:] Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации», т. 24 (63), № 4, ч. 2, с. 279–284.

Лєснова, В. (2014). Оцінка в діалектному тексті: засоби інтенсифікації. [У:] Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство», № 2, с. 93–97.

Митяй, З. О. (2012). Семантико-функціональна специфіка префіксів прикметників на позначення ступеня вияву ознаки в сучасній українській мові. [У:] Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Зб. наук. праць. Запоріжжя, с. 310–317.

Моштанг, Є. (2017). Мовні засоби вираження емоцій в українській жіночій мандрівній прозі. [У:] Південний архів (філологічні науки). Зб. наук. праць. Херсон, вип. LXVII, с. 41–44.

Ткаченко, Ю. В. (2016). Дієслівна вербалізація гра дуальної семантики в сучасній українській мові. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Київ, 21 с.

Франко, І. (1979). Зібрання творів. У 50-ти тт. Київ, т. 19, 504 с.

Янченко, Ю. А. (2016). Мовна репрезентація емоцій як засіб персоналізації в поетичному мовленні Аркадія Казки. [У:] Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», вип. 74, с. 76–79.