DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2018.142942

ПРІОРИТЕТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Ірина Кучеренко, Лідія Мамчур

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі в освітній системі України – реалізації компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя української мови. З’ясовано особливості компетентнісного підходу як визначального концептуального вектора реформування та оновлення професійної освіти. Обґрунтовано пріоритетність і значущість у теорії та практиці навчання і виховання особистості компетентнісного підходу, здатного забезпечити діяльнісну практикоорієнтовану спрямованість навчального процесу у ЗВО. Визначено основні умови, які забезпечують упровадження компетентнісного підходу. Встановлено, що професійна підготовка сучасного вчителя на основі компетентнісного підходу є потребою часу, оскільки робить акцент на діяльнісному змісті освіти, що передбачає навчання студента способам діяльності, здобуття досвіду самостійного розв’язання професійних завдань і життєвих потреб.


Ключові слова


професійна підготовка вчителя; компетентнісний підхід; комунікативна компетентність; мовна особистість учителя української мови; педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібік, Н. М. (2004). Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. [У:] Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. О. В. Овчарук (ред.). Київ, с. 45–50.

Делор, Ж. (1996). Образование: сокрытое сокровище [Електронний ресурс]. [В:] Основные положения Доклада Международной комиссии по образованию для ХХI века. Жак Делор (председатель) и др. UNESCO. URL: http://www.ifap.ru/library/book201.pdf (дата звернення: 02.04.2018).

Зимняя, И. А. (2006). Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? [В:] Высшее образование сегодня, № 8, с. 20‒26.

Оліяр, М. П. (2015). Теорія і практика формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Івано-Франківськ, 500 с.

Пометун, О. І. (2004). Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. [У:] Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. О. В. Овчарук (ред.). Київ, с. 64–70.

Фіцула, М. М. (2008). Педагогіка. Тернопіль, 232 с.

Хуторской, А. В. (2003). Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы. [В:] Народное образование, № 2, с. 58‒64.

McClelland, D. C. (1998). Identifying competencies with behavioral-event interviews. [In:] Psychological Science, № 9, рр. 331‒339.