DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169371

ОРНІТОНІМ ІНДИК ЯК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕМ ДІАЛЕКТНОГО МОВЛЕННЯ

Наталія Коваленко

Анотація


У статті досліджено особливості вживання та просторове поширення орнітоніма індик та його фонетичних і лексичних варіантів на матеріалах лексикографічних праць. Визначено, що людина, її зовнішній вигляд, поведінка, є об’єктом номінації засобами орнітологічних кодів, зокрема через компонент індик. Діалектні фразеологізми кодують загальні ціннісні уявлення людини та її здатність щось характеризувати, давати оцінку через компонент (назву птаха). У фразеології можуть активізуватись різні особливості об’єкта чи суб’єкта порівняння, в окремих гоірках визначаємо специфіку метафоричних перенесень, акценти на конкретних ознаках.

Опрацювання інформації мисленнєвою сферою людини на основі спостережень за птахами сформувало стереотипи та оцінки в колективній етносвідомості. Визначено, що в досліджуваних фразеологізмах українських говірок із компонентом індик актуалізовано значення ‘сердита, зла, невдоволена людина’, підтверджено збіг структури та семантики одиниць, але «утримування» фонетичних або лексичних діалектизмів.

Ключові слова


фразеологічна одиниця; діалектне мовлення; говір; говірка; орнітонім

Повний текст:

PDF

Посилання


Грица, Т. Г. (1996). Фразеологія Гуляйпільського району Запорізької області. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Харків, 182 с.

Івченко, А. А. (1996). Українська народна фразеологія: ареали, етимологія. Харків, 160 с.

Лєснова, В. В. (2004). Номінація рис людини в українських слобожанських говірках. Луганськ, 193 с.

Лонська, Л. (2011). Народна фразеологія як елемент збереження етнокультури. [В:] Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Зб. наук. праць. Л. М. Полюга (гол. ред.). Умань, вип. 1, с. 240–249.

Москаленко, А. А. (1965). Методичні рекомендації для практичних занять з української діалектології. Одеса, 64 с.

Очеретний, А. Д. (1972). Діалектизми у прислів’ях і приказках східноподільських говірок. [В:] Питання фразеології східнослов’янських мов. Київ, с. 150–151.

Романюк, Н. В. (2002). Фразеологія верхньонаддністрянських говірок нижньої течії річки Бистриці. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Запоріжжя, 204 с.

Ступінська, Г. Ф. (2000). Фразеологія лемківського говору української мови. Автореф. дис. … канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Тернопіль, 198 с.

Телия, В. Н. (1988). Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. [В:] Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. Москва, с. 173–204.

Ужченко, Д. В. (2000). Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні. Дис. … канд. філол. наук. 10.02.01 «Українська мова». Луганськ, 248 с.
ISSN 2415-8828 (print); ISSN 2664-4495 (online)