DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2019.169387

РЕАЛІЗАЦІЯ ЖАНРУ НОВИН У РУКОПИСНИХ ГАЗЕТАХ ЄНДЖЕЯ КІТОВІЧА 1771–1776 РОКІВ

Дорота Суска

Анотація


Рукописні газети ХVІІІ століття, окрім друкованої преси, є важливим елементом тогочасного інформаційного обігу. Газетки авторства Єнджея Кітовіча становлять певний етап розвитку комунікаційних газетних жанрів. У цій статті проаналізовано способи актуалізації жанрової моделі прес-новин.

Ключові слова


вісімнадцяте століття; рукописна газета; польська преса; газетні жанри; прес-новини

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Balowski, M. (2000). Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych). [W:] Gatunki mowy ich ewolucja. T. 1. Mowy piękno wielorakie. D. Ostaszewska (red.). Katowice, s. 316–329.

Bauer, Z. (2008). Gatunki dziennikarskie. [W:] Dziennikarstwo i świat mediów. Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Kraków, s. 255–280.

Bizior, R. (2012). O języku prozy Jędrzeja Kitowicza. Częstochowa, 301 s.

Dawidziak-Kładoczna, M. (2011). Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidów na przykładzie «Kuriera Polskiego» i «Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów». [W:] Oblicza komunikacji, 4, s. 239–250.

Giełżyński, W. (1962). Prasa warszawska 1661–1914. Warszawa, 525 s.

Gorzelana, J. (2015). «Daj Boże Oświecenie w Polsce!». Określenia Boga w pierwszym roczniku czasopisma «Monitor». [W:] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 1, s. 63–76.

Hombek, D. (2001). Prasa i czasopisma polskie XVIIII wieku w perspektywie bibliologicznej. Kraków, 383 s.

Kaleta, R. (1972). Wstęp do: T. Ostrowski, Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782. Wrocław, s. 5–35.

Lewandowski, P. (2015). Z historii prasy polskiej. Wiadomości różne Cudzoziemskie jako przykład rozwoju gazet seryjnych w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku. e-book.

Maliszewski, K. (1990). Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Toruń, 266 s.

Maliszewski, K. (2001). Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczpospolitej szlacheckiej. Toruń, 199 s.

Maliszewski, K. (2010). Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji. Lublin, 163 s.

Matuszewska, P. (1999). «Trzecie dzieło» Kitowicza Listy z nowinami i gazetki pisane z lat 1771–1776 w rękopisie Biblioteki Polskiej w Paryżu. [W:] Matuszewska, P. Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku Oświecenia. Wrocław, s. 183–195.

Siuciak, M. (2013). Kształtowanie się gatunku wiadomości prasowej w XVIII wieku. [W:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi. U. Sokólska (red.). Białystok, s. 351–367.

Siuciak, M. (2015). Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy – na przykładzie wiadomości prasowej. [W:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Gatunek a granice. D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.). Katowice, s. 326–334.

Skowronek, B. (2013). Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków, 286 s.

Wojtak, M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin, 329 s.

Wolińska, O. (1987). Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych. Katowice, 172 s.

Zawadzki, K. (2002). Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI–XVIII wieku. Warszawa, 440 s.

Zawilska, K. (2007). Polszczyzna toruńskich gazet rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku. Wybrane zagadnienia. Poznań, 141 s.