№ 1 (2017)

Зміст

МОВОЗНАВСТВО

МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА ОЙКОНІМІВ УМАНЩИНИ» PDF
Ірина Гонца, Ольга Молодичук
СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКА СИСТЕМА ПРИСЛІВНИКА В ПАМ’ЯТКАХ ХVІ–ХVІІ ст. І СУЧАСНИХ ГОВІРКАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Галина Гримашевич
НАЗВИ ПОСАДОВИХ ОСІБ У ДІЛОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ХІV–ХVІ ст. PDF
Василь Денисюк
НОМІНАТИВНІ ПОЛЯ НАЗВ ЧАСТИН РУКИ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ PDF
Наталія Дяченко
ФУНКЦІЇ ТОПОНІМІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ХVІІ СТОЛІТТЯ PDF
Оксана Зелінська
НАЗВИ ЇЖІ ТА НАПОЇВ ЯК ОБ’ЄКТ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА PDF
Олексій Оскирко
ЭТНОЛИНГВИСТИКА ОБРЯДА ПЕРЕДАЧИ КУРИЦЫ НАД МОГИЛОЙ У БУЛАЕШТСКИХ УКРАИНЦЕВ И ЕГО ВОСТОЧНОРОМАНСКИЕ И СЛАВЯНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ PDF (Русский)
Алексей Романчук
ЗАСТАРІЛА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ФУНКЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ PDF
Наталія Савчук
ТАК ВОТ, ДЕРЖИТ ЛИ РЕШЕТО ВОДУ? PDF (Русский)
Яна Сивилова
ЧИСЛІВНИКИ У СТРУКТУРІ СКЛАДНИХ НОМІНАЦІЙ У ГОВІРКАХ СХІДНОПОДІЛЬСЬКОГО АРЕАЛУ PDF
Тетяна Тищенко
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ СКЛАДНОГО СИНТАКСИЧНОГО ЦІЛОГО В УКРАЇНСЬКИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ PDF
Євгенія Тюфкій
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА МОДИФІКАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ПОМ’ЯКШЕНОГО СПОНУКАННЯ В СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI – XVIII ст. PDF
Інна Шевчук
ВІДТВОРЕННЯ В ЗАМОВЛЯННЯХ ОСНОВНИХ МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ PDF
Світлана Шуляк

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ОРНІТОМОРФНІ ОБРАЗИ У ФОЛЬКЛОРНИХ ТВОРАХ PDF
Оксана Антонова
ОБРАЗ БОЖОЇ МАТЕРІ В ПОЕМІ «МАРІЯ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Валентина Гончарук
МІФОЛОГЕМИ КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В РОМАНІ Л. МУСІХІНОЇ «ЗВИЧАЙНИК» ЯК ВИХОВНИЙ ПРОСТІР PDF
Оксана Денисюк
ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В «НАРОДНИХ ОПОВІДАННЯХ» МАРКА ВОВЧКА PDF
Віта Кириченко
«ЖИВИ, ТУРКМЕНІСТАН!» ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ТУРКМЕНІСТАНУ В СПОГАДАХ «ДАР ЕВДОТЕЇ» ДОКІЇ ГУМЕННОЇ. ІІ PDF
Леонід Козинський
ОБРАЗИ УКРАЇНЦІВ У ПОВІСТІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ «СТАРШИЙ БОЯРИН» PDF
Тетяна Хлівна
РОМАН «ВИЗВОЛЕННЯ» І ТВОРЧА ДОЛЯ ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА: КІЛЬКА КОМПАРАТИВНИХ ПАРАЛЕЛЕЙ НА ТЛІ ЕПОХИ PDF
Павло Ямчук

МЕТОДИКА

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Галина Весельська
УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТИПОЛОГІЙ У ЛІНГВОДИДАКТИЦІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Ірина Кучеренко
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ І СПРИЙМАННЯ МОВЛЕННЯ ЯК ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Лідія Мамчур